اخراج ۱۰۷ قاضی و دادستان دیگر در ترکیه

Shargh - - جهان -

تلویزیون ترکیــه گزارش داد، دولت آنکارا ۱0۷ قاضی و دادســتان را به اتهام ارتبــاط با کودتای نــاکام ۱۵ جولای ســال جاری میــلادی علیه این کشور برکنار کرد. رسانههای محلی ترکیه گزارش دادنــد، دولت آنــکارا تا به حال ۱۴۵هــزار نفر از کارمندان بخش دولتی، پرسنل نظامی و استادان دانشــگاهی را در ارتبــاط با کودتای ناکام ســال گذشته میلادی از کار برکنار کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.