آمادگی دولت یمن برای مذاکره با انصارالله

Shargh - - جهان -

وزیر خارجه دولت مستعفی یمن مدعی آمادگی این دولت برای مذاکراه بــا حوثیها جهت برقراری هرچهســریعتر صلح در یمن شــد. به گزارش ایسنا، عبدالملک المخلافی، وزیر خارجه دولت مســتعفی یمن گفت: موضع مثبت دولت مســتعفی هیچگونه واکنشــی از ســوی انصارالله که همچنــان مخالف مذاکره برای صلح است، دریافت نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.