تهدید دوباره کرهشمالی

Shargh - - جهان -

وزیر امنیت ملی کرهشمالی در پی انتشار گزارشی مبنــی بر تلاش ســازمانهای جاسوســی ســئول و واشــنگتن برای ترور رهبر کرهشــمالی با تسلیحات بیوشیمیایی تهدید کرد به کرهجنوبی و آمریکا حمله میکند. وزارت امنیت ملی کرهشمالی اعلام کرد: در گزارش موجود یک تبعه کرهشــمالی که در روســیه کار میکرده، از ســوی ســازمان سیا و اطلاعات ملی کرهجنوبی رشوه دریافت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.