میخواهم از یادگار همسرم مراقبت کنم

Shargh - - حوادث -

شرق: مرد معتادی که به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم شــده بود، توانست رضایت خانواده همســرش را جلب کند. این مــرد در دادگاه ادعا کرد اعتیاد را کنار گذاشــته و میخواهد پس از آزادشــدن از زنــدان، از دخترش مراقبت کند. به گزارش خبرنگار ما، متهم در ســال 92 همسرش را در پی یک سوءظن تعقیــب کرده و بــه قتل رســانده اســت. او پس از دســتگیری، به پلیس گفــت: مدتی بــود تلفنهای مشکوکی به همسرم، نیلوفر، زده میشد. نمیدانستم پشت خط چه کسی است؛ اما حس میکردم پای یک مرد در میان اســت. چند باری ســعی کردم با نیلوفر حرف بزنم؛ اما او گفت هیچ مردی در زندگیش نیست. تا اینکه روز حادثه هنگامی که نیلوفر میخواست به محل کارش در آرایشگاه زنانه برود، او را تعقیب کردم؛ اما همسرم به محل کارش نرفت. در میان راه جلویش را گرفتم. کمی با هم درگیر شدیم. نیلوفر چوبی را که کنار خیابان افتاده بود، برداشت و به طرف من حمله کــرد. پس از دعوایی که در خیابان داشــتیم، به خانه برگشتیم. با یکدیگر درگیر شــدیم. چاقوی آشپزخانه را برداشــتم و با آن چند ضربه به نیلوفر زدم؛ نیلوفر خونیــن روی زمین افتــاد. بهاینترتیب، بــا توجه به مدارک موجود، کیفرخواســتی علیه ایــن مرد جوان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شــد. مرد جوان پای میز محاکمه رفت. در ابتداي جلســه رســیدگی و بعــد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند، اولیای دم در جایگاه حاضر شــدند. یکــی از اولیای دم پدر متهــم بود. او کــه ولی قهری نوهاش اســت، از قصــاص فرزندش گذشــت و رضایــت داد؛ اما یکی دیگــر از اولیای دم پرونده، پدر نیلوفر بــود که از دادگاه تقاضای قصاص کرد. ســپس متهم در جایگاه حاضر شد و روز حادثه را همانطورکه بــود، تعریف کرد و گفــت: نیلوفر را دوســت داشتم و نمیخواســتم او را به قتل برسانم. در پایان جلســه رســیدگی قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. در نهایت این مرد جوان توانســت رضایت پدر نیلوفر را نیز جلب کند و از چوبــه دار رهایی یابد. این مرد روز گذشــته از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمــه رفت و گفت: مدتی اســت مواد مخدر را ترک کردهام و درحالحاضر پاک هستم. میدانم اشتباه کردهام. از دادگاه میخواهم به من تخفیــف بدهد تا هرچه زودتر به خانه برگردم که بتوانم از تنها یادگاری همسرم نگهداری کنم و برای او پدر خوبی باشم. در پایان جلسه، قضات برای رسیدگی به این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.