سهیل نفیسی روی صحنه میرود

Shargh - - هنر -

کنسرت «سهیل نفیسی» که پیــش از این قرار بود 26 اردیبهشــت در تالار وحدت برگزار شــود، یــک روز دیگر تمدید شد. ســهیل نفیسی سال گذشته آلبوم «طرح نو» را به همت مؤسسه فرهنگی- هنری «نغمه حصار» منتشــر کرد و پس از آن تنها در شــهر رشــت روی صحنه رفت. نفیســی در ســال 94 نسبت به گذشته بســیار فعالتر بود و پیش از انتشار آلبوم چهارمش، برای اولینبــار در تالار وحدت هم روی صحنه رفت که با استقبال مخاطبان روبهرو شد. به نظر میرسد او در ســال جاری هم در اجرای زنده فعال باشــد و بهجز تهران در چند شهرســتان هم کنســرت برگزار کند. سهیل نفیسی در دهه 80 با انتشار آلبوم «ریرا» مورد توجه بسیار از منتقدان قرار گرفت و بهسرعت مخاطبــان زیادی پیــدا کرد. شــاید مهمترین ویژگی او و آثارش ســادگی باشــد که با یک گیتار کلاسیک و آوازخوانی، توانســته جایگاه مهمی در موســیقی پاپ )در جریان نوگرا( به دســت آورد. نفیســی که بزرگشــده جنوب و بهنوعی وامدار «رامی» اســت، با انتشــار آلبوم «ترانههای جنوب» و اجرای اشــعار «ابراهیــم منصفــی» در شناســاندن و معرفی او به جامعه هنری ایران نقش مهمی داشــت. او در تمام ســالهای فعالیتش، در کنار قطعــات آلبومهایش، قطعاتی با اشعار حافظ هم اجرا میکرد که حاصل این حافظخوانیها همه در آلبوم طرح نو جمعآوری و منتشر شد. در کنســرت پیشرو نفیسی قصد دارد منتخبــی از قطعــات آلبومهــای ریرا، ترانههــای جنوب، طــرح نو و «چنگ و ســرود» را اجرا کند که شــاید بتوان گفت عاشــقانههایش پررنگتر هستند. برخــی از آثاری که در این کنســرت اجرا میشــوند عبارتنــد از: ای آدمهــا، پریا، قاصــدک، تمام فصلن دنیا، زاهد خلوتنشــین و یــاری اندرکس نمیبینم. این کنسرت به تهیهکنندگی افشین معصومی )مدیر نشــر نغمه حصار( در روزهای 26 و 27 اردیبهشت در تالار وحدت برگزار خواهد شد و علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.