حمايت 6 هزار هنرمند و نويسنده از روحانی

Shargh - - هنر -

شرق: شــش هزار نفر از هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر، بیانیه حمایت از دکتر حســن روحانی را در دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری امضا کردهاند. هنرمندان سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، اهل قلم، روزنامهنــگاران، خبرنــگاران و منتقدان، ازجمله امضاکنندگان بیانیههای حمایتی بودهاند.

بــه گــزارش ایلنا، مــوج حمایت هنرمنــدان از دکتر حســن روحانی ادامه دارد. استقبال هنرمندان در حمایــت از دکتــر حســن روحانــی بــا امضای بیانیههای مختلف مدتی اســت آغاز شده است. در فرازی از بیانیهای کــه هنرمندان حوزههای مختلف امضــا کردهانــد، اینطور آمــده اســت: «{...ما{ به ایران میاندیشــیم، به ایرانی که در چشــم جهانیان جایگاهی داشته باشد که شایسته آن است، به ایرانی که شهروندان شــریفش از آرامش، امنیت، احترام، امید به زندگی و رفاهی برخوردار باشند که شایسته آناند. به ایرانی پــاک از دروغ، نیرنگ و عوامفریبی، بــه ایرانی که در آن نویســندگان، هنرمندان و اهالی قلم بدون هــراس از محدودیتهای غیرقانونی، به آفرینش، خلق و نشــر ادبیات و هنر خویش بنشینند و امید داشته باشــند آنچنان که شایسته است قدر بیننــد و بر صدر نشــینند و مطمئن باشــند کار اهل فرهنگ به خودشــان سپرده میشــود. ما با تکیه به تمامی این باورها، در انتخابات ریاســتجمهوری به دکتر حسن روحانی رأی میدهیم. ابوتراب خسروی، احمــد پوری، مــژده دقیقی، لیلی گلســتان، عباس مخبر، حمیــد امجد، حســین پاکدل، میتــرا الیاتی، مصطفی رحماندوســت، مهرداد اســکویی، احمد اکبرپور، بلقیس ســلیمانی، ناهید طباطبایی، سهیل محمودی، شهرام اقبالزاده، سعید عقیقی، سودابه سالم، پروین ســلاجقه و بســیاری دیگر از نامها در فهرست امضاکنندگان بیانیه دیده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.