واکنش خانه موسیقي به اظهارات قالیباف

Shargh - - هنر -

شــرق:

حمیدرضــا نوربخــش، مدیرعامــل خانــه موســیقی در پی صحبتهای مطرحشــده از سوی محمدباقــر قالیبــاف در دومین مناظــره انتخاباتی توضیحاتی ارائه کرد.

مدیرعامل خانه موســیقی با اشــاره به موضوع کمک شــهرداری به خانههای هنر گفت: ما بارها در خصوص کمک ســالهای اخیر مجموعه شهرداری تهران به نهــاد خانه موســیقی توضیــح دادهایم، ولی با توجه بــه صحبت اخیر آقــای قالیباف، باید یک بــار دیگر بــه صراحت و شــفافیت اعلام کنیم که شــهرداری تهران بــا کمک ســهمیلیاردتومانی ساختمان شماره 2 را به منظور استقرار امور رفاهی و مســکن و واحدهای عضویــت و بیمه تهیه کرد و دراختیار خانه موســیقی قرار داده است. نوربخش افزود: مبلغ صد میلیون تومان نیز مصوب شــورای شهر است که سالانه از سوی شهرداری به این نهاد پرداخت میشود. وی در پایان با اشاره به اینکه نهاد مدنــی خانه موســیقی هیچگونه ردیــف بودجهای نــدارد، گفت: نهاد مدنی خانه موســیقی با بیش از 15 هــزار عضو، از محل کمکهای فرهنگی دولت و دیگر نهادهایی مثل شــهرداری و شورای شهر اداره میشود؛ همچنان که اغلب شــهرداریهای دنیا از فعالیتهای فرهنگی و هنری شهروندان و نهادهای صنفی حمایت میکنند.

مدیرعامل خانه بــا توضیح این نکته که اقدام تهیه ســاختمان شــعبه دو به نوعی در راستای افزایش کیفی خدماترســانی به هنرمندان شهر بوده و شایسته تقدیر است، گفت: خانه موسیقی نهادی اســت کــه در فراینــد انتخابــات و تحت نظارت هیئتمدیره و بازرس قانونی اداره میشود و کلیه حســابهای آن، شفاف و قابل دسترسی و بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.