سخنرانی اولریش مارزلف در کتابخانه و موزه ملک

Shargh - - هنر -

شرق: نشست «نگاهی به شــاهنامه چاپ سنگی میرزا علیقلــی خویی» در نخســتین مــوزه وقفــیخصوصــی ایــران برگزار میشود. اولریش مارزلف، پژوهشــگر ادبیــات فولکلور ایران و شرقشــناس سرشــناس آلمانــی بــه همــراه علی بــوذری، نسخهشــناس و پژوهشــگر حوزه کتابهای چاپ ســنگی، در نشســت «نگاهی به شــاهنامه چاپ ســنگی میرزا علیقلی خویی» در کتابخانه و موزه ملی ملک، درباره یکی از نسخههای پرآوازه چاپ سنگی شاهنامه در دوره قاجار سخنرانی میکنند. نشســت «نگاهی به شــاهنامه چاپ سنگی میرزا علیقلی خویی» سهشنبه، 19 اردیبهشت، از ساعت 15 تا ســاعت 17 در کتابخانه و مــوزه ملی ملک برگزار میشــود. اولریش مارزلــف به همراه علی بوذری، ویژگیهای این نســخه جذاب از شاهنامه فردوسی را بهویژه با تمرکز بر هنر تصویرگری میرزا علیقلی خویی بررسی خواهند کرد. میرزا علیقلی خویی یکــی از فعالترین تصویرگــران کتابهای چاپ ســنگی در عصر قاجار به شــمار میآید که با اســتناد به امضاهای ثبتشــده در کنار آثارش میتوان گفــت بیش از 30 کتاب را تصویرســازی کرده است. شــاهنامه چاپ سنگی با تصویرسازی میــرزا علیقلی خویی، نخســتین شــاهنامه چاپ ســنگی در تهران اســت که در محرم سال 1267 قمری با خط نستعلیق و قطع رحلی در 595 برگ منتشر شده است. این نسخه دربردارنده 56 نگاره اســت و نظر بسیاری از اســتادان و پژوهشگران را بــه خود جلب میکند. این نشســت تخصصی در ســاختمان کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخــی باغ ملــی تهران به نشــانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.