گلجامهگان در «سیحون»

Shargh - - هنر -

شرق: نمایشگاه نقاشــی نعیمه رزاقیساکت با عنــوان «گلجامهگان» جمعه، 15 اردیبهشــت در گالری ســیحون 1 افتتاح شــد. در اســتیتمنت نمایشــگاه هنرمند هدف خــود را از برگزاری این نمایشــگاه اینطور بیان کرده: ســتایش طبیعت و سرســبزی در سرزمینی ســخت و خشک سبب راهیابــی نمادهای حاصلخیزی چــون درختان و گیاهان به آفرینشهای هنری شــد. نقوش گل و گیاه، سرو و انار و نارنج و باغ به جنبههایی از حیات اشاره داشتند که هنرمندان مشتاق نشاندادن آنها در آثــار خود بودند. در زمان گذشــته جامهها، در کنــار فرش و پارچه، معمــاری و گچبریها، چون بوم نقاشی، مادهای برای این آفرینش هنری تلقی میشدند. در این نمایشگاه، با قراردادن خود جامه چون سوژه غالب نقاشیها، روایتی شخصی از این تــلاش دیرین برای پاسداشــت نمادیــن طبیعت، زندگی و انسان شکل گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.