لغو قرارداد فرانسویها برای ساخت ترمینال فرودگاه امام

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

قائممقام وزیر راهوشهرســازی با بیان اینکه در سه ماه گذشته، ایران به دلیل بدقولیهای شرکت فرانسوی، تفاهمنامه سرمایهگذاری در فرودگاه امام را بــا این شــرکت خارجی لغو کرد، گفــت: لغو این تفاهمنامه از ســوی ایران، ارتباطــی به تحریمهای بانکی نداشــت و شــرکت فرانســوی نتوانســت در موعد مقــرر مســئولیتهای خــود را اجرائی کند. اصغر فخریهکاشــان با بیان اینکه لغــو تفاهمنامه ســرمایهگذاری شــرکت فرانســوی در فرودگاه امام ارتباطــی به تحریمهای بانکی نداشــت، اظهار کرد: طرف ایرانی این تفاهمنامه را لغو کرده است، آن هم به این دلیل که شــرکت فرانسوی نتوانست در موعد مقرر وظایف خود را انجام دهد. وی با تأکید بر اینکه این موضوع به ســه ماه قبل برمیگــردد، ادامه داد: برخی از رسانهها باید از خواب خرگوشی بیدار شوند. این مقام مسئول گفت: اگر پیشنهاد فرانسویها برای ســرمایهگذاری در فرودگاه امــام را قبول میکردیم یک ســال بعد مســائل مربوط به حوزه بانک مطرح میشــد و این لغــو تفاهمنامه از ســوی ایران هیچ ارتباطی به تحریمهای بانکی نداشت. فخریهکاشان با بیان اینکه این شرکت فرانسوی باید طرحها، نتیجه مطالعــات و نقشــههای خود را در موعــد مقرر به شرکت مشاور هلندی ناکو ارائه میداد که در انجام این مســئولیت خود ناتوان مانــد، ادامه داد: پس از لغو این تفاهمنامه، شرکت ناکو بهسرعت فراخوانی منتشــر کرد که دهها شرکت از کشورهای خارجی در آن حضور یافتند و بهزودی از بین آنها شــرکتی را که صاحیت دارد انتخاب خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.