پای کاسپین به نامهنگاری مجلس و دادستانی باز شد

Shargh - - اقتصاد -

مهــر:

بــا وجــود اعتــراض چندینوچندبــاره سپردهگذاران کاسپین به بانک مرکزی، اکنون پای این پرونده به مجلس شــورای اسامی و دادستانی هم باز و نامهنگاری آغاز شــده اســت. با وجود اعتراض چندینوچندباره ســپردهگذاران کاســپین، نمایندگان مجلس هم به جمع این معترضان پیوستهاند و نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســامی، هم بهعنوان معترض اصلــی، در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اسامی، خواستار رسیدگی به این موضوع از طریق دادستانی شده است. اکنون، محمد جعفری، رئیس دفتر علی لاریجانی، در نامهای به عباس جعفري دولتآبادي، دادســتان اســتان تهران، خواستار رســیدگی به این پرونده شــده اســت، بنابراین به نظر میرسد، فصل جدیدی از رسیدگی به پرونده مبهم مؤسسه مالی و اعتباری آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.