عوارض آزادراه تهران- شمال سنگین خواهد بود

Shargh - - اقتصاد -

مهــر:

مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای کشــور از احتمال اخذ عــوارض جادهای ســنگین از خودروهای عبــوری از قطعه یک آزادراه تهران ـ شــمال پــس از پایان ســاخت آن خبر داد. خیــرالله خادمــی، مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حملونقل کشــور، از عوارض صدهزارتومانــی برای این آزادراه خبــر داده و گفته بود: مشــکل این آزادراه این است که مشارکتی است و سرمایهگذار با توجه به حجم منابع مالیای که در اجــرای این طرح هزینه کرده، باید صد هزار تومان از هر خودرو عبوری عوارض اخذ کند، ولی میداند که نمیتواند چنین پولی را از مردم دریافت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.