آتشسوزی در مجتمع پتروشیمی رجال مهار شد

Shargh - - اقتصاد -

حادثه آتشســوزی در مخزن کاتالیست مجتمع پتروشیمی رجال مهار شــد. به گزارش شرکت ملی پتروشــیمی، سخنگوی کمیته بحران سازمان منطقه ویــژه اقتصادی پتروشــیمی اظهار کرد: در ســاعت 11:35 امروز مخزن کاتالیســت تــری اتیل آلومینیوم پتروشــیمی رجال دچار آتشسوزی شد که با حضور نیروهای آتشنشانی منطقه و همکاران HSE حریق در مدتزمانــی کوتاه مهار شــد. وی افــزود: در این آتشســوزی1۰ نفر دچار ســوختگی شدند که چهار نفر به صورت ســطحی مداوا و شــش نفــر نیز به بیمارستان نفت ماهشهر منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.