کار صنفی و انتخابات ریاستجمهوری

Shargh - - جامعه - مهدی بهلولی عضو کانون صنفی معلمان

با نزدیکشــدن به انتخابات ریاستجمهوری، یــک بحث بســیار مهم در میان برخی کنشــگران صنفــی و مدنی این اســت کــه آیا بــا رویکردی صنفی میتــوان پا به این انتخابات گذاشــت و از نامــزد یــا نامزدهایی خاص اعــلام حمایت کرد؟ یا اینکــه چون انتخابــات ریاســتجمهوری یک رخداد سیاســی اســت پیوند سرراست و استواری بــا کار صنفــی نــدارد و پاگذاشــتن بــه این فضا «سیاســی»کردن کار صنفی است؟ این بحث البته چندینســال اســت که در میان برخی کنشــگران صنفــی و از آن میان کنشــگران صنفی فرهنگیان و تشــکلهای صنفی آنان مطرح است و همواره در زمان انتخابات ریاســتجمهوری، گستردهتر از هر زمــان دیگری مطرح میشــود. برخی البته بر «غیرسیاســی»بودن تشکل صنفی تأکید ميکنند و پاگذاشــتن به انتخابات را خــلاف اصل کار صنفی میشــمارند. نگارنده بههیچرو به این دیدگاه باور نداشــته و ندارد و آن را یک سادهاندیشــی درباره کار صنفی میداند. در ســطح جهــان و در زمینه نهادهای مدنی فرهنگیان، فدراسیونی وجود دارد به نام «آموزش جهانی» EI(.) در تارنمای آموزش جهانی و در معرفی این نهاد میخوانیم: «آموزش جهانی، نمایندگی ســازمانهای آموزگاران و دیگر کارکنان آموزشوپرورش سراســر جهان را برعهده دارد. بزرگتریــن فدراســیون اتحادیههای جهان است که سی میلیون از کارکنان آموزشوپرورش، در نزدیک به چهارصد ســازمان و در 170 کشور و منطقه سراسر جهان را نمایندگی مینماید». نکته مهم این اســت که ایــن فدراســیون در هیچکجا، خــود را نهادی «غیرسیاســی» معرفی نمیکند و همواره از صفت «اســتقلال» بهره میگیرد. برخی از مهمترین تشکلهای این فدراسیون در انتخابات ریاستجمهوری کشورهای خود شرکت میکنند؛ برای نمونه دو تشــکل بزرگ آموزگاران آمریکا که عضو آموزش جهانی هستند و هر دو در گذشته از اوباما و کلینتون حمایــت کردهاند. یک نهاد مدنی میتوانــد در انتخابــات، با حفظ اســتقلال خود از جناحهای سیاســی، از جناحی پشــتیبانی کند که گمان میکنــد منافع صنف خود را بهتر و بیشــتر تأمین میکنــد. حتی برخی گرایشهای سیاســی هم ممکن است با حفظ استقلال و مرزبندی خود از برخــی جناحهای دیگر، از آنان پشــتیبانی کنند. استقلال به معنای هضمنشــدن در یک گرایش یا جناح سیاسی است، نه بهسادگی چشم بر تفاوتها بســتن و سراســر بیرون از گودایستادن در رخدادی که میتواند پیامدهای مثبت یا منفی چشمگیری بر صنف بگذارد. یک نهاد مدنی میتواند در انتخابات از شخص یا جناحی سیاســی اعلام حمایت کند و همزمان حق انتقاد از آن را هم برای خود محفوظ بداند. کار صنفی با نگاه صفروصدی و ایدئولوژیک پیش نمــیرود و با اینکه چشــم بــه آرمانهایی بــزرگ همچون عدالت و آزادی دوخته اســت، در عمل میکوشد واقعبینانه گام بردارد و تفاوتهای خــرد را هم در نظر بگیرد. تا زمانی که خاســتگاه، صنف و تأمین منافع آن باشد، میتوان از سیاست و امکانات آن به سود صنف کمک گرفت. در ایران و در سال 88، نهادی همچون کانون صنفی معلمان ایران، در انتخابات ریاســتجمهوری وارد شد و از دو نفر از نامزدهای انتخابات – البته با امضای یک پیماننامه - پشتیبانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.