نمایشگاهی به شرط آفتاب

Shargh - - جامعه -

شــرق، معصومه اصغری:

مجموعه نمایشــگاهی شــهر آفتاب، یکی از بزرگترین و گرانترین پروژههای شــهردار تهران که ســال گذشته برای پرداخــت بدهی فروخته شــد، همچنان تکمیل نشــده و بــا یک باران خسارتی جدی میآفریند؛ نمایشگاهی که چند روز بعد از افتتاح، میزبان جامعه فرهنگی و ناشران بود، اما با آن آبگرفتگی گسترده در غرفههای داخلــی و خارجی اعتبارش را آب برد و قرار بود تا در نمایشــگاه کتاب ســال جاری اشــکالات جدیای که باعث آبگرفتگی غرفههای ثابت و چادرها میشد، برطرف شــود. این اشکالات طبق تعهدی که شهرداری تهران به شورای سیاســتگذاری نمایشگاه کتاب داده بود، برطرف نشد و روز جمعــه درحالیکه شــهردار تهران بهعنوان یکــی از کاندیداهای ریاستجمهوری در مناظره حضور داشت، دوباره نمایشگاه کتاب تهران در حال آببندی بود.

شــهر آفتاب، بزرگترین مجموعه نمایشگاهی در حومه تهران است که ســال گذشته پس از ســالها توقف و تأخیر برای آنکه زودتر به پول تبدیل شود، آماده و فروخته شد؛ مجموعهای که به اذعان مسئولان خود شــهرداری، حتی همان فاز اولش هم هنوز آماده نبود و در سال گذشته و زمان برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی کشــور اشــکالات زیرساختی و اجرائی بســیاری داشــت. باران اردیبهشــت 95 در عرض چنددقیقه همه چادرها و ســالنهای اصلی نمایشــگاه شــهر آفتــاب را پر کرد و سقفها و ســتونها به شرشــر افتادند و بازدیدکنندگان گوشهای جمع شــدند تا باران قطع شــود. در همان دقایق ابتدایی، تصاویر این شرایط در شــبکههای اجتماعی پخش شد که چطور ناشران و بازدیدکنندگان از دیوارها و میزها بالا رفته و کتابها خیس و خمیر ماندهاند. سال گذشته کــه این اتفاق رخ داد، مجتبی عبداللهی، هنوز معاون خدمات شــهری وقت شــهردار تهران بــود و باخنده به خبرنگار «شــرق» گفت: «به این وضعیت، آبگرفتگی نمیگویند، آبی در این غرفهها جمع نشــده است. ساختمانهای نمایشگاه «نو» است و بسیاری از فضاها هنوز «آببندی» نشدهاند».

امســال که باران آمد و نمایشــگاه را هم دوبــاره آب گرفت، باز هم همان ســقفها و ستونها و ســالنها دچار آبگرفتگی داشتند و همان شــرایط با تغییراتی در فضا تکرار شــد؛ با این تفاوت که دیگر نه عضوی از شــورا تلفنش را جواب و واکنشــی نشــان داد و نه مدیری از مدیران شهرداری صحبتی کرد و توضیحی داد و نه شهردار تهران که در مناظره بود به این موضوع اشــارهای کرد. امســال که نمایشــگاه را آب گرفت، دیگــر آن معاون شــهردار تهران در معاونت اجتماعی نبود تا بپرســیم نمایشگاه و ستونها و جدارههایش درست آببندی شدهاند یا نه و چرا دوباره آبگرفتگی شــد، اما عطایی، مدیرکل خدمات شــهری شهرداری تهران، باوجود اظهارات گلایهآمیز و صریح سخنگوی نمایشگاه کتاب از شهرداری تهران بابت این وضعیت نمایشگاه و خسارات واردشده و عدم اجرای تعهدات بدون ارائه توضیحی مشــخص از اقدامات انجامشــده یا نشده شــهرداری تهران درحالیکه بارانی نمیآمد، به «شرق» گفت: «الان که نمایشــگاه خیلی شرایط خوبی دارد و مشــکلی نیست! بیایید ببینید همه راضی هستند.»

همایون امیرزاده، ســخنگوی سیامین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهــران، روز گذشــته نشســتی خبری برگــزار کرد و به شــکلی مفصل تعهدات انجامنشــده شــهرداری تهران و وضعیــت رخداده را توضیح داد. او تأکیــد کرد که جابهجایی نمایشــگاه بینالمللــی کتاب تهران به شهر آفتاب براســاس تصمیم عالیترین مرجع تصمیمگیری که شورای سیاســتگذاری نمایشــگاه کتاب بود، رخ داد و با توجــه به اینکه هیچ مکان دیگری در شهر تهران امکان برپایی نمایشگاه کتاب را در این حجم نداشــت، سال گذشته مسئولان نمایشــگاه کتاب با کمک صنف و قول و تعهد مســئولان شــهر آفتاب تصمیم گرفتند نمایشگاه کتاب تهران را از مصلا به شهر آفتاب منتقل کنند.

او توضیح داد: ما پس از اتفاقات ســال گذشته تمام احتمالاتی را که ممکن بود امســال نیز رخ دهد به مسئولان شــهر آفتاب گوشزد کردیم. سال گذشته هم شاهد این رخداد بودیم و امسال کارگروهی در عالیترین ســطح مدیریت شهرداری تشــکیل شــد و دغدغهها را مطرح کردیم و شــهرداری به ما قول دقیق و قطعی داده بودند که این مشکلات امسال تکرار نمیشود. بنای ما هم بر اعتماد و اطمینان به شهرداری بود.

امیــرزاده میگوید طبــق تفاهمنامهای که با شــهرداری و مجموعه شــهر آفتاب داشــتیم، تمامی سازهها باید از سوی شــهرداری در اختیار ما قرار میگرفت، اما نگرفت و ما اعلام میکنیم اگر ما بهعنوان شــورای سیاستگذاری نمایشــگاه کتاب به تعهدات اطمینان نداشتیم، تصمیم دیگری درباره برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب میگرفتیم، ضمن اینکه آســیبها و آبگرفتگیها تنها به ســازههای موقــت )چادرها( مربوط نبوده و ســازههای دائم و سالنهای سهقلو و ســالن یاس که در طبقه منفی یک قرار دارد همگی دچار آبگرفتگی شدند.

همایــون امیــرزاده در ادامه درباره میزان خســارتهای واردشــده به ناشــران نیــز گفت: تیمهای مختلفی کار بررســی و شناســایی نقاط آســیبپذیر نمایشــگاه را انجام دادهاند. همچنیــن نمایندههای بیمه، صنــف، شــهرداری و وزارت ارشــاد در غرفههای آســیبدیده حضور مییابند و خســارتها را برآورد میکنند. شهرداری قبول کرده است که خسارتهای ناشران را بپردازد.

وی در ادامه در پاســخ به ســؤال خبرنگاری کــه از او درباره امکان تغییر مکان نمایشگاه در ســال آینده سؤال کرد، گفت: در شرایط فعلی و با توجه به اتفاقات رخداده، مســیر مــا برای تصمیمگیری درخصوص تعهداتی که به ما داده شده، باز است.

درعینحال مدیرکل خدمات شــهری شــهرداری تهران به «شــرق» میگویــد که از این تعهدات مربوط به نمایشــگاه بخــش زیادی انجام شده اســت، اما گویا این تعهدات بیشتر مربوط به برخی زیرساختهای خدماتــی، اجرائــی، حملونقلی و اینترنتــی بوده و همچنان ســازهها اشکالات اساسی دارند.

عطایــی گفت: غیر از فضاهــای ثابت، نزدیک به 60 هــزار متر چادر و فضــای ثابت ایجاد کردیم تــا نیازها در ابعاد مختلف برطرف شــود. آبگرفتگــی رخداده هم مربوط به همین بخش غیرثابت اســت. او در پاســخ به این ســؤال که سخنگوی نمایشــگاه آمار دیگری از محلهای آبگرفتگی و خســارات داده است، گفت: تنها پاشــویه یکی از سالنها آبگرفتگی داشت که در چنددقیقه آب جمع و موکت عوض شد، امروز هم که هوا عالی است و همهچیز خوب است؛ بیایید ببینید.

او با بیان اینکه نمیدانم موارد تعهدات گفتهشده در مورد نمایشگاه کتــاب و اصــلاح محــل آبگرفتگیها چه مــواردی اســت، گفت: این نمایشــگاه هنوز تکمیل نیســت و بهعنوان یک محیــط کارگاهی از این مشکلات زیاد دارد، باید صبوری کرد تا تکمیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.