واكنش رئیسی به یك خبر

Shargh - - جامعه -

پیرو طرح برخــي ادعاها از ســوي وزارت نفت نســبت به بیانات حجتالاسلاموالمسلمین رئیسي درباره تأخیر خسارتبار دولت یازدهم در راهاندازي پالایشــگاه ســتاره خلیجفارس در ســفر اســتاني هرمزگان در تاریخ ‪2//1396 11‬ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران ميرساند:

براســاس گزارشهاي موجود، پالایشگاه ستاره خلیجفارس در سال 92 با 70.4 درصد تحویل دولت یازدهم شد و براساس پیشبینيها باید سال 93 به بهرهبرداري ميرسید.

سؤال کارشناســان نفتي این اســت که چرا این بهرهبرداري با سه سال تأخیر روي داده است. مردم این انتظار منطقي را دارند که مسئولان دولت فعلي درباره عملکرد خود براي تکمیل پالایشــگاه ستاره خلیــج فارس توضیــح دهند و شــفاف نمایند چرا بهرهبرداري از فاز اول پالایشــگاه ستاره خلیجفارس که یك پالایشگاه سهفازي است، با تأخیري دوساله نسبت به اولین وعده وزیر فعلي نفت رخ داده است؟ البته آن هم صرفا افتتاح ناقص واحد بنزینسازي آن، ادعاي وزارت مزبور درباره میزان پیشرفت این پروژه در آن مقطع و بیان عدد 42 یا 47 درصدي، در حالي بیان ميشــود که مطابق گزارش رسمي منتشرشده توســط خبرگزاري وزارت نفت )شــانا( در مورخ 12 اردیبهشــت 96 درصد پیشــرفت فیزیکي کل طرح پالایشگاه مذکور )شامل پالایشگاه، خط لوله انتقال خوراك و آبگیر( در مرداد ماه 92 )زمان شروع به کار دولت یازدهم( 63.6 درصد بوده است. خاطرنشان ميگردد کــه مطابق بــا اظهارات آقــاي زنگنه در نشست مدیران پروژه پالایشگاه خلیجفارس در تاریخ 30 مــرداد 93 قرار بود بهرهبــرداري از فاز اول این پالایشگاه تا نیمه اول سال 94 صورت بگیرد. پرسش افکار عمومي این است که چرا بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان وام 650 میلیون یورویي صندوق توســعه ملي به طرح پالایشگاه ستاره خلیجفارس به صورت کامل اختصاص پیدا نکرده اســت؟ مردم حق دارند بدانند که چرا طرحي که به تعابیر صحیح وزیر فعلي نفت «مهمترین طرح راهبردي صنعت نفت بعد از پارس جنوبي »، «مهمترین طرح پالایشي کشور» و «طرحي که تکمیل آن از نان شب واجبتر اســت»، در دولت یازدهم این قدر مظلوم بوده و در حاشــیه قرار گرفته است و در عوض چندین میلیارد دلار در این دولت با ایجاد رانت براي عدهاي خاص صرف واردات بنزین شــده اســت؟ البته لازم است اشــاره نمایم که صرفا با بهرهبرداري ناقص از واحد بنزینسازي فاز اول پالایشگاه ستاره خلیجفارس آغاز شده اســت و در صورت تداوم روند فعلي پیشرفت این طرح، مشخص نیســت چه زماني شاهد افتتاح کامل فاز اول این پالایشــگاه و تکمیل فازهاي دوم و ســوم آن خواهیم بود. در هر صــورت بازي با ارقام و بیان اطلاعات غلط، راهحل درســتي براي توجیه عملکرد ضعیف دولت یازدهــم در قبال مهمترین طرح پالایشي کشــور نیست و اي کاش وزارت نفت با همین تعجیلــي که در صدور جوابیــه در زمینه پالایشــگاه ســتاره خلیجفارس در یــك هفته اخیر داشــته، در چهار ســال اخیر براي تکمیل آن تلاش ميکــرد تا اکنون شــاهد بهرهبرداري کامــل از این پالایشــگاه یا حداقل بهرهبرداري کامل از فاز اول آن ميبودیــم و مردم عزیز ایران ميتوانســتند به طور کامل از دســتاوردهاي این ســرمایهگذاري سنگین برخوردار شوند.

پیــرو طــرح برخــي ادعاهــا از ســوي وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري نســبت بــه بیانات حجتالاسلاموالمســلمین رئیســي درباره شورای عتف در مناظره دوم در تاریخ ‪2//1396 15‬ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران ميرساند:

براســاس مــاده 3 قانــون اهــداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب 1383/5/18 مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي عتــف با مأموریت راهبري و ارتقای توســعه علمي و فناوري کشــور به ریاســت رئیسجمهور تشکیل گردیده است. همچنین مطابق ماده 3 تصویبنامه هیئت وزیران در شــرح تفصیلي وظایف و اختیارات این شــوراي عالي، شــورا باید حداقــل چهار مرتبه در ســال تشکیل جلســه دهد. با این حال متأسفانه در چهار ســال گذشــته حتي یك جلســه با حضور رئیسجمهور تشــکیل نگردیده کــه حاکي از عدم اهتمام جناب آقاي روحانــي به جایگاه و مأموریت خطیر این شوراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.