سهم 30درصدی میخواهیم

Shargh - - جامعه -

تا به حال تأکید زیادی بر نقش زنان در انقلاب شــده اســت. اما زنان انقلاب کردند کــه بعدا از فضای عمومی زن زدایی شود؟ به نظر من امروز دچار بحــران فراگیری در مفهوم زن شــدهایم و نمیتوانیم تصویری از زن ایدهآل بازنمایی کنیم .»

مینو مرتاضی فعال پیشکســوت حوزه زنان نیز آخرین سخنران این مراسم بود، او گفت: «در ایــن دوران کاندیداها مدام از دخترکان مظلومی صحبت میکنند که آبرویشــان در خطر است یا تحت ســتم قرارمیگیرند، اگر یک رئیسجمهور یــا کاندیدای زن هــم در این میان بــود و درباره سبک زندگی از او سؤال میشد به سبک زندگی اشرافی و غیراشرافی اشــاره نمیکرد، او درباره آزادی انتخــاب ســبک زندگی که حق انســانی هر فرد اســت صحبت میکرد. بنابراین معتقدم باید تکلیف واژه رجل سیاســی را روشن کنند. با یک ادبیات مبهم و چندپهلو در قانون اساســی در اینباره صحبت میشــود؛ درحالیکه ادبیات قانون اساســی باید همهفهم باشد. حالا جالب اینجاســت زنی که خودش قانونگذاری میکند نمیتواند بهعنوان رئیسجمهور، اجراکننده این قانون باشــد».در پایان این نشست این مطالبات در اختیــار حاضرین قرار گرفت. گفتنی اســت از میان این امضاکنندگان میتوان به نامهایی چون آذر منصوری، احترام برومند، الهام کردا، فرخنده جبــارزادگان، آزاده صمدی، بابک احمدی، باران کوثــری، بلال مرادویســی، بهاره هدایت، شــیوا نظرآهاری، غنچــه قوامی، پرینــاز ایزدیار، ترانه علیدوســتی، مهناز افشار، ســحر دولتشاهی، هدیــه تهرانــی، نوشــین احمــدی خراســانی، مینو مرتاضی، حســن اســدی زیدآبادی، کیوان صمیمی، سمیه فرید، پرســتو دوکوهکی، عالیه شــکربیگی، شــبنم مقدمی، لیلی رشیدی و لیلا ارشد اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.