افزایش 17درصدی «شهریه» مدارس غیردولتی تهران در سال تحصیلی جدید

Shargh - - جامعه -

رئیس اداره مــدارس غیردولتی تهران گفت: میانگیــن افزایــش شــهریه مــدارس غیردولتی تهــران در ســال ‪17 ،96- 97‬درصــد نســبت به ســال گذشــته در تمامی مقاطع پیشدبســتانی تا پیشدانشــگاهی خواهد بــود. حمید رحمانی درخصوص نرخ شهریه ســال تحصیلی ‪96- 97‬ مــدارس غیردولتــی گفــت: درحالحاضر هزارو 627 مدرسه در تهران وجود دارد که تمامی آنها با توجه به فعالیتهای آموزشی، پرورشی، متراژ فضای آموزشــی، نرخ حقالتدریس و... شــهریه متفاوتــی دارند. رئیس اداره مــدارس غیردولتی تهــران ضمن بیــان اینکه نرخ شــهریه مدارس غیردولتی امسال 17 درصد نسبت به سال گذشته افزایــش خواهد یافت، گفت: بیشــترین شــهریه مربوط به مقطع پیشدانشــگاهی بــا حداکثر 11 تا 12میلیون خواهد بود. کف شــهریه نیز مربوط به مقطع پیشدبســتانی با یکمیلیون و 500هزار تومان در سطح شهر تهران است. بنابراین مدیران مدارس غیردولتی میتوانند از روز چهارشنبه، 13 اردیبهشت 96 به ادارات آموزشوپرورش مناطق 19 گانه شــهر تهران مراجعه و ابلاغیه شهریه را دریافت کنند. براساس این گزارش، شهریه مدارس براساس الگوی تعیین شهریه مشخص شده و سه متغیــر اجاره ملک، حقالزحمه عوامل و کیفیت، عامل اصلی تعیین مبلغ شهریه بوده است. مبلغ اعلامشده شــامل فوقبرنامه نیز میشود و تمام مدارس غیردولتی موظف به رعایت نرخ مصوب، مبتنیبر الگوی شهریه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.