مفهوم جرم نشر اكاذیب در رقابتهای انتخاباتی

Shargh - - جامعه -

نهــاد دیگــر، نهاد دادســتانی اســت کــه مقام مدعیالعموم اگر جرمی )از جمله نشــر اکاذیب( را در جریان رقابتها مشــاهده کرد و بهقدر تشخیص قضائي خود آن را شایسته تعقیب دانست، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

6- انتخابــات ریاســتجمهوری، مهمتریــن انتخاباتی اســت که در ساخت سیاســی و حقوقی کشور برگزار میشود، نهفقط سلامت انتخابات، بلکه ســلامت تبلیغات انتخاباتی و رعایت قانون و اخلاق در آن به حد کمال، از شرایط ارتقای انتخاباتی است که با مشــارکت عمومی، به تثبیت و توســعه نظام و ســاختارهای حقوقی آن یاری میرســاند. دقت و هوشــیاری در اجرای قواعد حقوقــی و اخلاقی در جریان مبارزات انتخاباتی از سوی نهادهای مسئول، نقش مهمی در دستیابی به اهداف عمیق انتخابات خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.