توریستهای ورزشی مشتزن

Shargh - - ورزش - حسین رامادن کارشناس ورزشی

تيم ملی بوكس كشــورمان در حالی با هشت مشتزن عازم تاشکند محل برگزاری رقابتهای قهرمانی آسيا شــد كه اين مسابقات جنبه كسب ســهميه جهانــی آلمــان را هم داشــت؛ تيمی كه چند ماهــی باربارو فرناندز خيمنز، ســرمربی 5٧ســاله كوبايی را بالای سر خود داشت تا شايد تمرينات وی كمی كارســاز شــود. بوكســیها با وجود نداشــتن اردو و تورنمنتهای آمادهسازی برونمــرزی و فرصت اندک بــرای مربی كوبايی، خودشان اميدوار بودند با همين تمرينات داخلی كاری كنند كارســتان، ولی در عمل آن طور نشد. دراينبين خــود باربارو بيش از هركســی ديگری فهميــد بوكس ما حالاحالاها برای بوكسشــدن كار دارد؛ حالاحالاهايی كه نزديک به 30 ســال از آن میگذرد. با نگاهی به تاريخچه حضور مربيان خارجی بوكس در كشــور، درمیيابيم خيمنز كه ســهل اســت، بزرگتر از او هم نتوانســتند كاری برای بوكس ما بکنند؛ از ديميتری روســی گرفته تا آســبال هموطنش... . بههرحال شکستهای پیدرپی مشــتزنان در رقابتهــای برونمرزی، رفيــق بازیهــای موجــود در فدراســيون، نبود اردو و تورنمنتهــای برونمــرزی، عدم گرايش جوانان به اين رشــته و از همه بدتر، نداشتن يک شــخصيت تيمی احترامبرانگيــز در ميان رقبای خارجــی )باوجــود ضعيفبودن(، باعث شــده بوكس ايران ســالها حکم كيســه بوكس ديگر كشــورها را داشته باشد و در هر اعزام برونمرزی نهايتــا و در خوشبينانهتريــن حالــت انتظارمان برای مدالگرفتن در گرو اعزام حداكثری نفرات و خوردن به قرعه اســتراحت در بازی اول و افتادن به حريف آسان در بازی دوم و سپس شکست در مبارزه سوم و كسب مدال برنز است؛ اتفاقی كه در همين رقابتهای تاشــکند افتاد. نگاهی به نتايج حاصلشــده در ازبکستان و شکســت زودهنگام نفراتی همچون ارمشی، محمدپور و سالار غلامی، كاپيتان تيم ملی كه ساليان سال است در اردوهای مختلف تيم ملی لنگر انداختهاند و با خود سلفی میگيرند نشان میدهد آنها فراموش كردهاند در اعزامهــای برونمرزی به دنبال چه هســتند. در واقع اگر بخواهيم لوح تقدير اعزام توريستهای ورزشی را به يک تيم ورزشی بدهيم، بدون ترديد بايــد تيم ملی بوكس را در اين زمينه صدرنشــين ديگر رشتههای ورزشی كشور دانست؛ چراكه اين فدراسيون سالهاست توريستهای ورزشی خود را در قالب تيم ملی راهی اين كشــور و آن كشور میكند و در نهايت هم چيزی عايدش نمیشود. بوكس ما بيمار نيســت. بوكس ما ســاليان سال است كه مرده؛ فقط مشکل اينجاست كه مرده آن هم برای خيلیها نفع دارد. بوكس ايران در تمام اين ســالها در حالی در پشتوانهســازی مربی و بوكسور ناتوان بود كه از ضعف مديريت هم رنج برده است. موضوعی كه بارها و بارها منتقدان به آن اشاره كردهاند؛ اما همچنان احمد ناطقنوری از ســال ٦8 تاكنون در رأس اين فدراسيون است. ناطقنــوری با اينکــه از رجال سياســی بوده، اما هيچوقت نتوانســته از نفوذ سياسی خود در اين عرصه اســتفاده كند تا حداقل با آوردن اعتبارات كافی، مشــکلات مالی اين مجموعــه را برطرف كند. موضوع اينجاســت كه مسئولان ورزش نگاه يکسانی به مديريت فدراسيونها ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.