کارانه؛ یا کار نه!

Shargh - - ورزش -

خدمــات بــازار كار قصــد اتصــال كارجويــان به كارفرمايــان را دارد و اين هدف را از طرق گســتردهاي شامل مشاوره شغلي، آشناسازي با بازار كار، مشاركت در كاريابي و رجوع به ديگر تدابير افزايش استخدامپذيری مانند آموزش، دنبال میكنــد كه اين خدمات از طريق واحــد خدمات اشــتغال عمومــی )PES3) بايد مرتبا با انواع ديگر سياســتهای فعال بــازار كار )آموزش، كارهاي عمومي، يارانههای اشــتغال و خوداشتغالي و ايجاد بنگاه خرد(، در ارتباط باشد. با اين تعريف میتوان ناكارآمدی، عجولانه و سادهانگارانهبودن اين اقدام را در موارد زير يافت:

1- درحالیكه حل مســئله بــیكاری در گرو اتخاذ همزمان سياســتهای محرک تقاضــای كار و ارتقای عرضه نيــروی كار اســت، مبتکران اين اقــدام حلقه مفقــوده حــل بــیكاری را در ارائه خدمات اشــتغال میدانند؛ اما هــر اقتصادخواندهای میداند در فضايی كــه هنوز ظرفيتهــای طرف تقاضا محدود اســت و مهارتها و دانش عرضهكنندگان اين بازار نيز تناســب اندكی بــا تقاضای موجــود دارد، ارائه صرف خدمات اشــتغال-گرچه ايــن اقــدام شــباهت اندكــی با يک سياست خدمات اشــتغال با نمونههای موفق جهانی دارد- گرهگشــا نبوده و بيشتر شبيه اقدامی عجولانه و با زرقوبرقی پوپوليستی است. مبتکران چنين برداشت كردهاند كه سمت عرضه و تقاضا، ظرفيتهای لازم را دارند و تنها دســت نامرئی آنها نياز اســت تا عرضه و تقاضا يکديگر را در ســامانه كار ملاقات كنند.2- گرچه هنوز بســياری از ســازوكارهای اين ســامانه ناشناخته است، شنيدهها حاكی از آن است كه وعده داده شده تا زمان يافتن شغل، به ثبتنامكنندگان اين سامانه مبلغی پرداخت خواهد شــد. پرداخت كمکهزينه در برخی برنامههای سياستهای فعال بازار كار، مرسوم است؛ امــا اين پرداختها كه با عنــوان پرداختهای انتقالی مشروط شــناخته میشوند، در راستای ايجاد مشوقها يا حذف موانع دسترســی افراد آسيبپذير و فقيرترين اقشار جامعه به خدمات آموزشی، بهداشتی و ارتقای اســتخدامپذيری آنهاســت. درحالیكه پرداختهايی كه در اين ســامانه وعده داده میشود، هيچ تناسبی با اهداف و ســازوكارهای سياســتهای بازار كار ندارد و شــباهت بيشــتری با يک وعده پوپوليستی دارد. 3- بر اساس كنوانسيون خدمات اشتغال سال 1948 )شماره 88(، واحد خدمات اشــتغال عمومی يک واحد دولتی اســت كه عمدتا جزئــی از وزارت كار بوده كه متمركز بر برنامههــا و فعاليتهای متنوع ارتقای اشــتغال و حفاظت از كارگران شــاغل است )سازمان جهانی كار، 2009(. بر همين اساس، فراهمسازی اطلاعات بازار كار، خدمات شغليابی، خدمات مشاورهای در دوره بیكاری، مديريــت برنامههای بــازار كار و اداره مزايای بیكاری از وظايف اين واحد اســت؛ بنابراين خدمات اشــتغال عمومی به عنوان يک نهاد عمومی كه سياســتهای فعال و منفعل را اداره میكند، در نظر گرفته میشود. ازاينرو، واحد خدمات اشــتغال اساسا بايد در سازمانی دولتی كه متولی اشتغال است، ايجاد و مديريت شود؛ اما چگونه اســت كه افراد يا گروهی كه نماينده بخش دولتی نيســتند، اقدام بــه ايجاد چنين ســازوكارهايی میكنند؟ عواقب حقوقی دراختيارداشتن پايگاه دادهای از اطلاعات شهروندان چه خواهد بود؟ اگر اين سامانه نمیتوانــد وظايف پنجگانه را كه مهمترين آن مديريت و نظارت بر همه سياســتهای فعال و منفعل است، محقق كند، آيا مؤيد ادعای ســادهانگارانه، عجولانه و پوپوليستی اين سياست نيست؟! ‪Active Labor Market Policy -1‬ ‪Labor Services -2‬ ‪Public Employment Service -3‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.