توافق پرسپولیس با منشا و خلیلزاده

Shargh - - ورزش -

پرســپوليس مانند فصل گذشــته زودتــر از ديگر باشــگاهها وارد بازار نقل و انتقالات شد. قهرمان ليگ برتر ديروز بــا دو بازيکن مدنظــرش مذاكره كرد و به توافق رسيد. گادوين منشــا مهاجم نيجريهای پيکان و شــجاع خليلزاده مدافع فصل گذشــته ســپاهان ديروز با پرسپوليس قرارداد داخلی امضا كردند. منشا در ليــگ برتــر 15 گل برای پيکان به ثمر رســاند و در موفقيتهای اين تيم نقشي اساسی ايفا كرد. همچنين شجاع خليلزاده كه فصل قبل در تيم فوتبال سپاهان توپ میزد و شايعات زيادی پيرامون حضورش در تيم فوتبال پرسپوليس مطرح بود، قرارداد داخلی خود را با باشگاه پرســپوليس به امضا رسانده است. قرارداد اين بازيکن با باشــگاه پرسپوليس دوساله است و قرار اســت پس از آغاز رســمی فصل نقــل و انتقالات در هيئت فوتبال استان تهران به ثبت برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.