رئیسجمهوری: اگر در مدرسه درس اخلاق بیاموزیم، در تلویزیون آبروی مردم را نمیبریم

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی ریاستجمهوری:

حســن روحانی شــامگاه شنبه در همایش معلــم، تولید و اقتصاد دانشبنیان، با تأکید بر اینکه شــکاف بین ملت محل نفوذ دشمن است و همه باید از ایرانیبودن احساس غرور کنیم، گفت: «پرچم اســلام و ایران باید پرچم آرامــش برای همه اقوام و مذاهب باشد و ما از ابتدا دولت صددرصدی بوده و خواهیم بود».

روحانی با اشــاره به اینکه بالاخره در هر کشــوری چه ایران و چه دیگر کشورها، کارمندان آموزشوپرورش، بهداشت و درمان و بخشهای مختلف مشــکلاتی دارند، گفت: «شــاید در کشــورهای مختلف این مشکلات کمتر و بیشــتر باشد، اما همهجا مشکل هست. ســؤال اینجاست که چرا عدهای میخواهند از مطالبات معلمان و کارمندان بخشهای دیگر برای خودشان نردبان اخذ رأی درست کنند؟».

او افزود: «نمیشود از مشکلات بگوییم، بعد از بالارفتن هزینههای جاری هم گلایه کنیم. هزینه جاری به معنای زرق و برق ادارات نیست. بزرگترین بخــش هزینه اجرائی دولت مربوط به بخش رفاهی و مســتمریبگیران و حقوق بازنشســتگان و حقوق مســتمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد و بخشهای مشابه است. بخش بزرگ دیگر هزینههای جاری و اجرائی دولت مربوط به بخشهای آموزشوپرورش و بهداشت و درمان است.»

رئیسجمهوری گفت : «کسانی که این روزها مرتب میگویند فلان قدر به این بخش از جامعه و آن بخش از جامعه پول میدهیم، هیچ فکر کردهاند که این پولها را از کجا میخواهند بیاورند؟ از حقوق چه بخشی میخواهند کم کنند، حقوق معلمان، پرستاران، کارمندان؟ آیا میخواهند از بانک مرکزی اســتقراض کنند؟». رئیسجمهوری ادامه داد: «شــعاردادن ساده و آسان است، اما مهم ارائه برنامه دقیق و تعیین منبع درآمدها و مشخصکردن این است که هزینهها از کدام درآمدها تأمین شود.»

روحانی با اشاره به این ادعای برخی افراد و جریانها که میگویند وضع مردم در این دولت بدتر شــده اســت، گفت: «ما گندمی را که در ابتدای این دولت از کشــاورز کیلویی 700 تومان خریداری میشد، در سال 95 تقریبا به دوبرابر قیمت، یعنی 1300 تومان خریدیم، برای اینکه کشاورز زندگی بهتری داشته باشد. این توجه دولت به زندگی محرومان و کشاورزان و مردم عادی نیســت ؟». روحانی ادامــه داد : «نباید از لحاظ حیثیتــی میان دانشآموزان تفاوت قائل شویم، چراکه عدالت با نگاه و سخنگفتن معلم در کلاس درس آغاز میشــود و آنجا باید ســرزمین و خانه اخلاق باشد». رئیسجمهوری افزود: «اگر در مدرسه و کلاس، درس اخلاق را بیاموزیم، آنگاه پشت تریبون و در تلویزیــون، آبروی مردم را نمیبریم».. روحانی با بیان اینکه نباید تصور کنیم که دنیا همین دو هفته مانده به انتخابات اســت، گفت: «ایران ابدی و ملت ایران پاینده اســت و ما باید به فکر ایران، شرف و اخلاقمان باشیم..» روحانــی با تأکید بــر اینکه رئیسجمهوری باید حافــظ حقوق همه مردم ایران باشــد، افزود: «امروز روز تاریخی برای ملت ایران است، کما اینکه هر انتخابات مهم و بزرگی در کشــور، برای ما تاریخی و سرنوشتســاز است.» رئیسجمهوری بــا بیان اینکه گاهی یک انتخاب نهتنها چهار ســال بلکه میتواند تا 80 سال در کشور ما تأثیرگذار باشد، افزود: «آنچه برای ما اهمیت دارد عزت ملی، اقتدار و پیشرفت کشور است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.