نکتهک آهارییيهم،حامدرخا طور ز صضالاتمیحباهتندزهبنا مر ددمهدر گذاش امیانستت

Shargh - - سیاست -

اصلاحات هنــوز زنده اســت؟ در این انتخابات جواب میدهد؟

به نظر من تنها راه اصلاحات هست. اصلاحات انقلاب نیســت. زیر و رو نمیکند. تدریجی است. خشونت در آن جایگاهــی ندارد. راه دیگری وجود ندارد. اگر کســی ایده دیگری دارد، بیاید و بگوید. تندروی در هر جریانی موجب پیشرفت جامعه ایرانی نمیشود. تکیه بر اصول اصلاحات مورد تأکید است. بنابراین پاســخم آری است. اصلاحات بدون شک جواب میدهد.

آیا آقای روحانی و خاتمی با هم فرق دارند؟

تفاوت خیلی زیاد اســت. اما فکــر میکنم آن چیزی که درباره اداره کشــور باشــد و اصول کشورداری و مبانی سیاســی و اقتصادی، اتفاق نظر خوبی بین این دو وجود دارد.

روابط ميان این دو به چه شکل است؟

روابط خوبی در جریان اســت. مذاکره و همنشــینی بــوده اما اخــلاق آقای خاتمــی اینطور بــوده که درگیر کارهای رئیسجمهور نشوند و مداخله نکنند، مگر در حد اظهارنظر.

آیا در انتخاب بين بد و بدتر حاضر میشــویم، به این ترتيب روحانی گزینه بد است؟

سیاست در کل دنیا همین است. سیاست شری است که از آن گریزی نیست. اما درباره این تعبیر مخالفم. اتفاقا مــا نه گزینه بد که گزینه مطلوب را داریم. انتخاب بین بد و بدتر نیست.

نظرتان درباره رد صلاحيت احمدینژاد چيست؟

یکی از مشــکلات ما همین اســت. اگــر احمدینژاد مجرم اســت، باید در دادگاه محاکمه میشد. اگر مدارکی دارید دستکم به خود او اعلام کنید. کسی که هنوز عضو مجمع تشــخیص مصلحت اســت، چطور رد صلاحیت میشود؟ پدیده احمدینژادیسم، پدیده خطرناکی است؛ با این کار او را مظلوم کردند. به هر شکل او طرفدارانی در جامعه دارد. اگر میآمد و با رأی مردم مردود میشد برای همیشه آن پدیده از بین میرفت.

كارنامه حســن روحانی در موضــوع حقوق زنان چگونه است؟

نمیشود منکر شد که جامعه ما مردسالار است. ولی به هر شــکل در دولت آقای روحانی زنان در گوشه و کنار کشور در سمتهای مختلف مشغول به کار شدهاند. این خودش قابل تقدیر است. البته هنوز بسیار جای کار هست.

دليل ثبتنام اسحاق جهانگيری چه بود؟

اینجا ایران است و هیچ چیزی بعید نیست. حتی بعید نبود روحانی رد شود. جریان اصلاحات دوراندیش است. آقای جهانگیری برای این آمدند که اصلاحات بینماینده نباشــد. البته تأکید کنم که جناب روحانی حتی به روایت جهانگیری کاندیدای اصلی است.

آیا هنوز به ادامه روند اصلاحات اميدوارید؟

انتخــاب رئیسجمهــور و مجلس کنونی نشــان از مدیریت و قدرت اصلاحطلبان دارد. ما با اکثریت مردمی مواجه هستیم که اصلاحطلباند. به خاطر همین مردم اصلاحطلب است که امروز شاهد حضور روحانی هستیم. جامعه ایران پیشرفته و متحول است.

در موضــوع اقليتها كارنامــه روحانی را چطور ارزیابی میكنيد؟

خب در دولت روحانی امکان استفاده از اقلیت دینی فراهم آمد و اوضاع در مقایســه با قبل بهتر شــد؛ اگرچه نماینــده وزیر و فرماندار و معــاون وزیر داریم؛ اما نیازمند

ارتقا هستیم.

شــما ماجرای بابــک زنجانی را چطــور تحليل میكنيد؟

آنطور که گفتند، کارش این بود که چون تحریم بودیم، تحریم را دور بزند؛ اما حاصلش بربادرفتن میلیاردها دلار پول بیتالمال بود. کاش مشــخص میشــد چه کسانی پشــت او بودند؟ کاش مشخص میشد چه کسانی زمینه ورود زنجانی به اقتصاد ایران را تسهیل کردند.

موضع اصلاحطلبان درباره سوریه چيست؟

اولویت اصلی باید مبارزه با تروریســتها باشد. وجود دولت مستقر در سوریه بهتر از تروریستهایی است که هر جنایتی را انجام میدهند؛ اما اصلاحطلبان به دیپلماسی میاندیشــند. نگرانی ما این اســت که آیا روسیه و آمریکا درباره ســوریه ممکن اســت به توافقی برسند که عقبه اســتراتژیک ما را نادیده بگیرند. آیا در معادلات سیاســی آینده روســیه و آمریکا هزینه فراوانی که ایران در ســوریه پرداخته، لحاظ میشــود یا اینکه به فراموشــی ســپرده خواهد شد؟ اینها سؤالهای مهمی است که اصلاحطلبی امروز در موضوع سوریه مطرح میکند.

به نظرم بهترین گزینه این اســت که هوشــمندانه در ائتلاف جهانی حضور داشته باشیم.

اگر روحانی رأی نياورد، چه كنيم؟

ما کــه از انتخــاب روحانی مطمئن هســتیم، همه نشــانهها و شواهد این را میگوید؛ اما اگر ایشان انتخاب نشود، کشور ضرر میکند و دوباره باید برگردیم به سالها 84 تا 92، ســالهای تخریب فرهنــگ اقتصاد این مرز و بوم. البته اگر رأی نیاورد، هم دلیل نمیشــود که ناامید شــویم. نباید که رفت و خودکشی کرد. باید تلاش کنیم، دور هــم جمع شــویم و خودمان را آمــاده کنیم برای مراحل بعدی.

شــرق، آمنه شــيرافکن: دوربينها محمدرضا خاتمی را نشانه رفته، از چهار گوشــه خانه. دقایقی بعد قرار است او بــه طور زنده - نه از صداوســيما كه از گوشــی موبایل و صفحه اینســتاگرام چند جوان - با مخاطبانش ســخن بگوید. زهرا اشــراقی، صفحه اینستاگرامش را آماده كرده تا مستقيم سخنان همســرش را پخش كند. خاتمی ابتدا دقایقی به طور كلی از لزوم شــركت در انتخابات میگوید و دقایقی بعد پرسشها از او شروع میشود. به این ترتيب سؤالهای این گفتوگو را شــهروندانی پرسيدهاند كه در برنامه زنده ســخنرانی خاتمی حضور داشتند.محمدرضا خاتمی در مجلس ششــم نایبرئيس بود. در اصل پزشک است. خانهاش شمال شهر تهران است. برادرش، رئيس دولت اصلاحات. تــوی یکی از دوربينهــا زل میزند و ســخنانش را اینطور شروع میكند تجربه شيرینی است كه پس از دوره طولانی انحصار رســانهای، بدون مانع با مردم حرف بزنم. این خودش از بهترین دلایل شركت در انتخابات پيشروست. همه ما قدر تغييرات را میدانيم و برای تداوم آن تلاش خواهيم كرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.