گذر از دوران گذار

Shargh - - سیاست - محمد كبيري

بعد از اتفاقی که در ســال 84 افتاد، جوانانی که در حوزههای مدنی و حوزههای دولتی همسو با جریان اصلاحات بودند، دچار مشــکل شــدند و مقابلشــان ســدهای جدی قرار گرفت. جوانان تأثیر بســزایی در رأی آقای روحانی داشــتند. من خاطرم هســت که برخی امیدی به بازگشــت به ریل اصلاحات نداشتند ، اما این جوانان بودند که پرچمداری مسیر اصلاحات را تغییر دادند.

حقیقت این اســت که ما ایــن دوران گذار را طــی کردیم و الان دولت آقــای روحانی مصمم اســت به پوســتاندازی و اینکه بــرای جوانان یک فضــای جدید را ایجاد کنــد و رویکرد آن به صــورت برنامهای برای همه جوانان، این اســت که انشــاءالله چه از لحــاظ بودجهای و برنامه و ساختاری نگاه ویژهای به جوانان شود و بهزودی خبر خوشــی دراینباره از سوی رئیسجمهوری به جوانان داده خواهد شد و دیگر اینکه قطع به یقین در دولت آینده از ظرفیت نخبگان جوان به صورت جدیتری در تمام سطوح دولت استفاده خواهد شد. من فکر میکنم در فضای جدیدی که شکل میگیرد، مطالبات دهه هفتاد و هشتادیها پاســخ داده خواهد شــد و دولت هم تاجاییکه بتواند با برنامههای خود آنها را رصد و مطالبات را پایش میکند.

باور من این اســت که تیــم دولت و اتاق فکر دولت یک استراتژی جدی برای توجه به جوانان دارد و اتفاقا برای همه اینها در ســطوح مختلف برنامه دارد.

فضای دانشــجویی هم صبورانه از سال 84 تا 92 هشت سال را تحمل کرد. تعداد درخورتوجهی از تشکلهای تحولخواه و اصلاحطلب تعلیق یا بســته شــدند. من فکر میکنم در این بازه زمانی مــا کمتر از تعداد انگشــتان دو دســت تشــکل تحولخــواه و اصلاحطلــب داشــتیم؛ اما اتفاق مثبتی کــه افتاد، این بود که از ســال 92 به بعد فضای سیاسی دانشــگاهها بازتر و فضای امنیتی کمتر شد. کمی کجسلیقگیها در این مسیر دیده شــد که عمدتا اینطور میگفتند کــه باقیمانده دولت قبل هســتند و قــرار شــد نیروهایی که با تفکر دولت مردم و غالب دانشــجویان همســو نیســتند، این چهار ســال را کار کنند و کارشان را ادامه دادند؛ اما بعضی جاهای خاص فشارهایی وارد کردنــد که ســرعت اصــلاح و تغییری که مدنظر دولت بود، کند شد؛ اما واقعیت این است که بههرحــال برنامه دولت این بــود که فضای دانشگاهها را بازتر کند، شما نگاه کنید چه کسانی برای وزارت علوم مطرح شــدند؛ این نشاندهنده اولویت دولت است؛ آقای دکتر میلیمنفرد، آقای دکتر نیلياحمدآبادي، آقای دکتر فرجیدانا و... . جریان رقیب و جریــان مقابل هم فهمیده بودند که اگر نشــاطی بخواهد در جامعه ایجاد شــود، از جانب دانشــگاه اســت؛ چه از لحاظ فرهنگی، سیاسی و علمی.

در این چهار ســال، پنج نفر بــرای وزارتخانه معرفی شدند که این فشار از بیرون به دولت وارد شــد؛ ولی دولت مســتمرا دنبال این بود که نگاه خود را تغییر ندهد و در همین چهار ســال تعداد تشــکلهای اصلاحطلب به بیش از صد تشکل افزایش پیدا کرده؛ اما از آن طرف هم جریانهای دانشجویی انتظاراتی داشتند که دولت نتوانست به همه آنها پاســخ دهد. نه اینکه نخواهد؛ بلکه به خاطر فشــارها و کجســلیقگیهایی بود که از بیرون وارد شــد. این اتفاق نیفتاد و تا آنجاییکه من مطلع هســتم، شــخص آقای روحانی ورود کردند و مطالبات را شــنیدند و دســتورات جدی هم به صورت شــفاهی و بــرای دو وزارت علوم و بهداشــت صادر کردند که این مسیر دنبال شود و ســرعت این تغییرات بیشــتر شد و فکر میکنم در دولت بعــدی وزارت علوم و بهداشــت جزء افتخارات دولت آینده خواهند بود؛ از این نظر که فضا بازتر خواهد شد و آن مطالبات کلی و جرئی که در جریانهای دانشجویی وجود دارد، بهزودی تحقق پیدا خواهد کرد.

مثلا اگر درباره فضای دانشــجویی و دانشگاه بخواهــم صحبت کنم، آقای فرجیدانا ریاســت ستاد دانشــگاهیان را برعهده دارند. در این راستا اســتادان مختلفی هســتند که به فضای علمی و فرهنگــی آگاهــی دارند و برنامههــای خیلی خوبی بــرای تحقق حقوق شــهروندی و حقوق دانشجویی- که منتشر شد- در فضای دانشگاهی بــه صورت جدی در برنامهها دنبال شــد. درباره بحث جوانان هم از لحاظ ساختاری تغییراتی در دولت بعد خواهیم داشــت و ظرفیت و ساختار حوزه جوانان تقویت خواهد شــد تــا از ظرفیت مدیران جوان شایسته حتما در برنامههای دولت بعدی اســتفاده جدی شــود و به طــور کلی از نخبگانی که از ایران مهاجرت کردند. در برنامهای که به صورت جدی در یک سال اخیر شروع شده، به صورت خاص از ظرفیت آنها استفاده خواهد شــد. من فکر می کنم جوانان پذیرفتهاند که این دوران گذار نیاز به صبر و حوصله همگانی دارد؛ اما الان نوبت نسلی اســت که از لحاظ علمی و اجرائی آمادگی این را دارد که درهمه سطوح به دولت کمک بکند و این مسئولیت را بپذیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.