مطالبات زنان و انتخابات

Shargh - - سیاست - سيدهفاطمه ذوالقدر

انقلاب اسلامی ایران فرصتی را مهیا کرد که نهتنها رویکردی جنسیتی از زنان برداشته شود، بلکــه با ارتقای جایگاه زنان و آگاهی از جایگاه و نقش زنــان در عرصــه جامعه، زمینهســاز بهرهمندی از ظرفیت و پتانســیل این قشر شد، اما بــا وجود تلاشهــای عدیده مســئولان در چند دهه اخیر در جهت ارتقای شــاخصهای ســواد، آموزش عالی و شاخصهای بهداشتی در سطح کشــور، گزارشهای بینالمللی نظیر گــزارش مجمــع جهانی اقتصــاد حاکی از آن است که ایران با کســب رتبه 139 از میان 144 کشور در زمره ضعیفترین کشورها در موضوع شکاف جنســیتی است. متأســفانه در سنوات اخیر شــاهد عــدم بهرهمنــدی یــا بهرهمندی بســیار حداقلــی از ظرفیــت و پتانســیل زنان کشــور در عرصههای اقتصاد و سیاست کشور بودهایم. رویکرد جنســیتی موجــود بهگونهای اســت که عرصه اقتصاد و سیاســت را متعلق به مــردان میداند. افزونبرآن نیــز در قوانین حــوزه اقتصادی مهمترین عامــل عدم برابری در برخــورداری زنان و مــردان از فرصتهای اقتصادی اســت، بهنحویکه بــر مبنای همین قوانین موجــود، اشــتغال و درآمدزایی، حقی مردانه شــناخته شده و خدمات رایگان خانگی را وظیفه زنان میدانند.

ایــن در حالی اســت که بر مبنــای قانون اساسی ایران و قوانین بینالمللی، اشتغال حق برابر همه شهروندان اســت. در کنار نابرابری فرصتهای اقتصــادی در میان زنان و مردان، عمیقترشدن شکاف جنسیتی را شاهد هستیم، بهنحویکه حتی کشــورهای عربستان، اردن و سوریه در سطوح بالاتری از ایران بر مبنای این رتبهبندی قرار دارند.

مشاهده میزان مشــارکت زنان در مجلس یــا بهعنوان وزیر، فرماندار، شــهردار و در دیگر حوزههای سیاســی، نمادی از واقعیت شکاف جنسیتی اســت. با اینکه زنان در بدنه جامعه نقش فعالــی دارند، ولــی دو عامــل قوانین و رویکردهــا، مانــع از توانمندی زنــان در این زمینه است. بنابراین ضروری است با بازنگری در قوانیــن و رویههای جــاری و بهرهمندی از ظرفیت این قشر آیندهســاز به بهبود شرایط و ترمیم آســیبهای ناشــی از عدم مشارکت و حضور زنان در جامعه بپردازیم. بیتردید لازمه این امر اهتمام مســئولان و مدیران در ردههای عالی کشور است.

افزایــش حضور فعــال و مؤثر زنــان؛ چه در مقــام رأیدهنده و چــه در مقام داوطلب نمایندگــی و چــه در مقام نماینــدگان مردم، میتوانــد عــدم تــوازن کنونی را که شــکاف جنســیتی را در عرصههــای مختلــف حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاســی کشــور تشدید کرده اســت، تا حــدی تعدیل و جبــران کند و شــرایط را به ســمت تعادل بیشتر و همگرایی پیــش بــرد و منجــر بــه تدوین سیاســتها، تصویــب و بازنگــری در قوانیــن معطوف به زنــان و خانــواده، اصــلاح رویههــای قانونی و طرحهایــی منتهی شــود که تأمیــن منافع جامعه را با لحاظکردن ویژگیهای جنســیتی زنان و مردان در دســتور کار خــود قرار دهند. در چنین شرایطی اســت که زنان نسل جوان، خود را شــریک در تلاش جمعی جامعه برای نیل به اهداف توســعه پایدار خواهند دید و از زنان دیگر بهعنوان اقشار آسیبپذیر، گروههای درحاشیه و «اقلیت» نامبرده نمیشود.

ایران امروز بیشازپیش نیاز به جامعنگری در برنامهریزیها و سیاســتگذاریهای خود دارد و در نتیجه، تشــویق زنــان به حضور در انتخابــات و حمایــت از نماینــدگان زن و نیز تشــویق زنان برای حضور و مشــارکت فعال در عرصه انتخابات سیاســی، بهویژه انتخابات شــورای شــهر پیشرو فرصتی مناسب برای حمایت از موضوع است.

حضور فعال زنان در مقامهای تصمیمگیری در نســبتهایی وســیعتر از پیش، مشروط بر اینکه ایــن زنان نماینــدگان طبقات و اقشــار مختلف زنان در ایــران و نمایندگان طیفهای متنــوع سیاســی و فرهنگی باشــند، میتواند قوانیــن را بهنفــع زنان و در جهت کاســتن از شرایط تبعیضآمیز علیه زنان در سایر حوزهها )نظیر آموزش، بهداشــت، اقتصاد و اشتغال( تغییر داده یا ارتقا بخشد. امید است در عرصه انتخابات ریاســتجمهوری، کاندیدای اصلح و منتخب، این خواســت نیمــی از جمعیت را در برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریها مدنظر قرار دهد و در رأس امور و دســتور کار خویش موضوع مطالبات حقوق زنان از جمله عرصه سیاست را مدنظر قرار دهد و در عرصه انتخاب شورای شــهر نیز کاندیداهای زن بیشتری را بر کرسی شوراهای شهر ببینیم.

*نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.