چرا به روحاني رأي ميدهم

Shargh - - سیاست - سعيد باقري*

اجراي عدالت، حفظ حقوق شــهروندي و حمایت از حق دفــاع، تحقق دادرســي عادلانه در رســیدگي بــه دعاوي مردم، ضرورت و اهمیت اســتقلال وکیل و کانون وکلا همــواره دغدغه اصلي وکلا و حقوقدانان اســت. تلاش براي اجابت و تحقق مطالبات مذکور و رفــع این دغدغهها قاعدتا به وســیله نامزدي که خود هم حقوقدان اســت و هم وکیل و اشراف و شناخت کامل به این امور دارد، امکانپذیر اســت. دکتر روحاني علاوه بر اینکه از بعد نظري شناخت و احاطه لازم را بر این دغدغهها و خواستههاي اجتماعي دارد، در مناظره انتخاباتي خــود مباهات ميورزد کــه یك حقوقدان اســت و یکي از شــعارها و برنامههاي اجرائي خود را در دولت تدبیر و امید، تصویب و انتشــار منشور حقوق شــهروندي قرار داد که براي اولینبار چنین دستاوردي در دولتهاي نظام جمهوري اســلامي محقق شــد و این نشان از درك عمیق ایشان از ضرورت حفظ حقوق شــهروندان دارد، موضوعي که همواره دلمشــغولي وکلا و حقوقدانان فرهیخته در داخل کشــور در سطح جهاني بوده و هست. دکتر روحاني با حضور و سخنراني خود در جشن اســتقلال کانون وکلا در اسفند 9٥ )که براي اولینبار در دهههــاي اخیر بالاترین مقام اجرائي کشــور در جشن اســتقلال کانون وکلا شرکت ميکرد( قــول دفاع از اســتقلال نهاد مدني وکالــت را دادند و وعده کردند که روز وکیل را به عنوان روزي رســمي در تقویم کشور ثبت کنند. ایشان تأکید کردند که وکیل باید هموزن قاضي استقلال داشته باشد، وي استقلال وکیل را حق مردم دانست و افزود امنیت قضائي و اجتماعي در گرو امنیتداشتن وکیل است.بدیهي است استقلال نهاد وکالــت همانند نهاد قضائــي از ضروریات حفظ حقوق شــهروندان و لازمه دادرسي عادلانه در حقوق داخلي و اســناد و اســتانداردهاي دادرســي در سطح بینالمللي است که ایشان به آن اهتمام لازم را دارند، بنابراین طبیعي اســت کــه وکلا و حقوقدانان ترجیح دهند در میان نامزدهاي ریاستجمهوري به کسي که از جنس خودشان است و با ایشان در اجراي عدالت و دفاع از حقوق عامه مردم دغدغه مشــترك دارد، رأي دهند.امید اســت حمایت از دکتر روحاني به حاکمیت هرچهبیشتر قانون و اعتدالگرایي و عقلانیت و توسعه نهادهاي حقوقي و مدني و آزاديهاي سیاسي و امنیت در جامعه بینجامد.

*وكيل پایــه یك دادگســتري/ رئيس ســتاد وكلا و حقوقدانان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.