اشکالات حقوقی چالش ثروت

Shargh - - سیاست -

آنجا که بنده میدانم- شــاید به علت عدم تصویب آییننامه یا دشواری کار – از نظر اجرائی- گویا هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

در هر دو صورت، باید به این نکته توجه شود که اعلاماتی که در اجرای اصل 142 قانون اساســی به رئیس قوه قضائیه میشود، اسرار حرفهای محسوب میشود و محرمانه است.

در مورد مشــمولان مصوبه تشخیص مصلحت نیز، با توجه به نص خود قانون، افشای این اطلاعات ممنــوع و قابــل مجازات اســت. بنابرایــن اجابت خواســته کاندیدای محترمی که چنین پیشــنهادی داشتند اصولا با اشــکال مواجه است. واضح است که اعلام عمومی این قبیل اطلاعات میتواند تبعات منفی گســتردهای داشته باشــد و مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.

بهعنوان یک جایگزین، شاید بتوان به کاندیداهای محترم پیشــنهاد کرد هزینههای تبلیغاتی خود را تا این زمان و ســپس تا روز پایان تبلیغات با تصریح به منشأ و منابع آن اعلام فرمایند.

این درخواســتی اســت که بارها از جانب افراد مختلف مطرح شــده و از ســوی دیگر، درخصوص میزان این هزینههــا و تأمینکنندگان آن و اینکه چرا این هزینهها را متقبل شــدهاند، سخنان بسیار گفته شــده و میشــود، اما هرگز در این مورد روشنگری عملی صورت نگرفته است.

والله اعلم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.