3 سؤال بیپاسخ درباره موزه دفينه

Shargh - - سیاست -

شرق، ســعید برآبادی:

بازدید اتفاقی یکی از معماران مطــرح تهران از موزه دفینه در خیابان میرداماد، باعث انتشار عکسهایی از روند تخریب این موزه ارزشمند و بلافاصله موضعگیری نهادهای مختلف دراینباره شد. دو سال پیش و همزمان با درگذشت نظام عامری، برای تهیه گفتوگویی که هیچوقت مجال انتشار آن فراهم نشــد، میهمان کمال کمونه شــدیم؛ آخریــن بازمانده یکــی از تأثیرگذارترین دفاتر معمــاری معاصر در دوره پهلــوی دوم و از بازماندگان مکتــب فرانک لوید رایت در ایران. او لابهلای ســخن از دوســتی و برادریاش با نظام عامری، مراحل ســاخت موزه دفینه را هم شرح داد و دســتآخر با چشــمانی پراشــک از موزه دفینه گفت. کمونــه آن زمان اعتراف کرد که بهعنوان معمار این ســاختمان، نمیتواند در برابــر دخلوتصرفهای بنیاد مستضعفان کاری کند، اما اگر آنها حاضر شوند، او آماده اســت برای هرگونه مشاوره یا مشورتی در محل موزه حاضر شود و به سؤالات فنی کادر مهندسی آنجا پاسخ دهد تا لااقل موزه دفینه بیش از این آسیب نبیند!

حالا امــا یک روز بعد از انتشــار آن عکسها، مدیر روابطعمومی مؤسســه موزههای بنیاد مستضعفان به ایسنا گفته که هیچ تخریبی در این فضا انجام نمیشود و فقط عملیات مقاومســازی و بازسازی موزه در دست انجام اســت. به گفته تاجیک: «در چند ســال گذشته و بعــد از اینکه تغییــر مدیریت در این بخــش از بنیاد مســتضعفان رخ داد، بررسیها نشان دادند ستونهای اصلی ساختمان «دفینه» کمانه کرده و در حال ریزش اســت، بنابراین طرح مقاومسازی ساختمان و بازسازی برای ایجاد چند واحد موزهای و استانداردکردن خزانه موزههای بنیاد مســتضعفان تهیه شد ». بااینهمه چند نکته روشن اســت؛ اول اینکه چنین ساختوسازی به اطلاع کارشناســان میراث فرهنگی نرســیده و به نظر میرسد که این کار، مخالف موازین حفاظتی باشد. دوم اینکه بعید نیست که بخشــی از خسارات واردشده به سازه این بنا، محصول ورود بانک سینا به این مجموعه معماری باشــد و ســومین موضوع، بحث مطلعبودن استاد کمال کمونه از روند ساختوسازهای اخیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.