داستان آموزنده گنجشک و فیل

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

یکی بود یکی نبود. گنجشــکی بود که خودش را عقــاب میدید و توی محل برای مرغ و خروسها خطونشــان میکشید. مرغ و خروسها جدیش نمیگرفتند و پرندههــا بهش میخندیدند و کلاغها دســتش میانداختند و عقابها هم هرگز ســرچ نمیکردند ببینند کی بــا آیدی آنها صفحه درست کرده است.

داستان اول

خلاصه گنجشــک قصه ما یکبار توی مســابقه قویترین جاندار محله شرکت کرد و توی قرعهکشی افتاد به آقافیله.

مــردم که توی خانه نشســته بودند تا به صورت اساماســی به شــرکتکنندهها رأی بدهند، شــروع کردند مسخرهکردن گنجشک. گنجشک اما با آمادگی کامل، با گوشی هدفون بیسیم در گوش و تیم قوی مشاوره، توی میدان مسابقه حاضر شد. فیل در اولین قدم یــک فوت کرد و گنجشــک چرخیــد و چرخید و رفــت و رفــت و خــورد به درخــت و کرکوپرش کامــل ریخت. مردم کــه فکر میکردنــد فیل برنده شده، شــروع کردند فیل را قلمدوشکردن که یکهو گنجشک که کرکوپرش ریخته بود، بلند شد و گفت: الکی زرتی خوشــحالی نکنید... من تازه لباســم رو درآوردم که بزنم پدر فیله رو دربیارم.

بیخ قضیه

شــما فکــر میکنید ما شــوخی میکنیــم، ولی گنجشکه همینطوری خندهخنده هفهشده سال شد رئیس انجمن فیلها و لیفی به تن فیلها کشــید که نپرس.

نتیجهگیری

هیچوقت گنجشــک را دستکم نگیرید، حتی اگر فیل هستید.

داستان دوم

همین گنجشــک ما بعــد از اینکه چندتــا پروژه گرفت، توهم برش داشــت و شــروع کرد با سرعت ویراژرفتن که یکهو خورد به یک موتوری. گنجشــکه بر اثــر ضربه وارده از هوش رفــت و وقتی بههوش آمــد، دید توی قفس اســت. با خــودش گفت: اوخ اوخ... یعنی موتوریه مرد؟

بیخ قضیه

شما فکر میکنید ما شوخی میکنیم، ولی واقعا موتوریــه مرده بود. چون گنجشــک رفتــه بود توی چشمش و موتوریه از جاده خارج شده و از روی پل پرت شده بود پایین.

نتیجهگیری

هیچوقت پل را دستکم نگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.