متن قانون «از کجا آوردهای؟»

Shargh - - سیاست -

مــاده اول قانون مربوط به رســیدگی به دارایی وزرا و کارمنــدان دولــت مصوب 19 اســفندماه :1337

از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون وزراء و معاونیــن و ســایر کارکنان دولت اعم از کشــوری و لشــگری یا شهرداریها یا دســتگاههای وابسته بــه آنها و اعضــای انجمنهای شــهر و ... مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانــی را که قانونا تحت ولایت آنها هســتند بــه مراجعی که طبق تصویبنامــه هیئت وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.

اصــل صدوچهــلودوم )142( قانون اساســی جمهــوری اســامی ایــران:

دارایــی رهبــر، رئیسجمهــور، معاونان رئیسجمهــور، وزیران و همســر و فرزندان آنان قبــل و بعد از خدمت، توســط رئیس قوه قضائیه رســیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.