سانسور روحاني

صداوسیما 6 دقیقه از فیلم انتخاباتي رئیسجمهوري را حذف كرد رئیسجمهوری: اگر در مدرسه درس اخلاق بیاموزیم در تلویزیون آبروی مردم را نمیبریم

Shargh - - صفحه اول -

«سانســور»؛ تیغی که مستند انتخاباتی «حسن روحانی» دچارش شد و حتی به بخشی از سخنان رئیسجمهوری هم رسید و آن را حذف کرد؛ مستندی که طبق قانون باید 30 دقیقه باشــد؛ یعنی از زمان شروع پخش که 18:30 عصر دیروز بود، تا ساعت 19 که بخش خبری شبکه یک آغاز میشــود. هرچند این مستند ســاعت 18:30 شروع شد؛ ولی حدود ســاعت 18:55 به پایان رسید؛ دلیل آن هم آنطور که ستاد «حسن روحانی» اعلام کرد، این بود: «بخشهایی از مســتند انتخاباتی دکتر روحانی با عنوان «رئیسجمهــور روحانی» از ســوی صداوســیما حذف شد ». ستاد روحانی همچنین ساعتی پس از پایان مستند، بخشهای سانسورشــده را منتشــر کــرد؛ البته هنگام تماشای مســتند پخششده از صداوســیما هم میشد حدس زد که کدام قســمتها گرفتار تیغ سانســور شده اســت؛ صحبتهای دانشجویان در مراســم 16 آذر 95 که مقابل روحانی بیان کردند و بخشهایی از ســخنان رئیسجمهوری کــه 31 فروردین ماه امســال در جمع جوانان و نخبگان استان فارس چنین بیان کرده بود : «چرا دو میلیارد دلار پول را در ســال 87 که همه میتوانستند بردارند در دهان اژدها کردند. ادامه در صفحه 2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.