ورود بيکاران ممنوع خطر 100 درصد فریب

Shargh - - اقتصاد -

مهتاب قليزاده: ســامانه kar96.ir معلوم نیســت مجوزش را از کجا آورده و کدام نهاد امنیتي، تضمینش کرده اســت؟ به محض بازشــدن مرورگــر اینترنتي، عکس و نام محمدباقر قالیباف، بر زمینه قرمز سایت، چشــم مخاطب را درگیر ميکند. سامانهاي ناامن که مشخصات بيشــماري از مخاطب درميآورد و اصلا پیدا نیســت که این آمار کجا تجمیع ميشود و بعدها ممکن است به چه کار بیایند؟

دو شعار قالیباف، در زمینه سفید سایتي که پنجشنبه گذشــته یعني 14 اردیبهشــت ماه، بارگذاري شد، نشان ميدهد که فرمانده سابق نیروي هوایي سپاه، کوچكترین توجهي به انتقادهاي علمي کارشناسان اقتصادي و حتي همرزمانش در جبهه اصولگرا نکرده است. وعده «ایجاد 5000000 شغل» و «پرداخت کارانه 250000توماني» دو شعار اوســت. رفتاري که یادآور هشت سال دولتداري محمود احمدينژاد اســت؛ «اصرار» بر «بيتوجهي» به هشــدارهاي اقتصاددانان و برجايگذاشتن ویرانيهاي اقتصادي.

در نخســتین صفحه از وبگاه کاندیداي «سه» دوره ریاستجمهوري، شــعار «بهعمل کار برآید...» و لوگوي «دولــت مردم» هم بهروشــني دیده ميشــود. فرمانده اســبق نیروي انتظامي ایــران، شــعارهایش را با «من، محمدباقر قالیباف، به شــما تعهد ميدهم» آغاز کرده اســت. هرچند، مدتي است، این شــعارها را ميدهد اما برنامــهاي را براي تحقق آنها اعــلام نميکند. گویي که پس از 12 ســال درگیري با موضوع نشســتن بر کرســي ریاســت دولت، ميداند که این بخت آخر اوســت؛ پس دلیلي ندارد که از هیچ شــعار و سخن «رأيجمعکني» چشم بپوشد؛ لابد اگر بر مسند قدرت نشست، قواي دیگر را متهم ميکند که فرصت را براي رسیدن او به اهداف اقتصادياش فراهم نکردهاند.

بدتر از همه اینها، گرتهبرداري کاندیداي اصولگرایان از طرح دولتي اســت که به روشهاي آن نقد دارند. این سامانه بيشباهت به طرح وزارت کار، موسوم به «کاج» براي سروساماندادن به بيکاران نیست. به هر روي این گزارش به دنبال آن اســت که به پرسشهاي زیر پاسخ دهد:

الف| آیا قالیباف براي راهاندازي این سایت مجوزهاي لازم را کسب کرده است؟

ب| آیا هر فرد دیگري که اراده کرد، ميتواند ســایتي بــراي جمــعآوري اطلاعات شــخصي و خصوصي مردم ترتیب دهد؟

پ| چه تضمیني اســت که این شعارهاي اقتصادي محقق شود؟

چ| آثــار و نتایــج پرداختهــاي 250هزارتومانــي چیست؟

ژ| برنامه شــهردار تهران براي کشــورداري و تحقق شعارهایش چیست؟

گ| منابــع پرداختهــاي 250هزارتومانــي از کجا فراهم خواهد شد؟ پشت اين شعارها فكر بود؟

نکته نگرانکننده ماجرا آنجاســت که تیم مشاوران اقتصادي آقاي قالیباف، بــه او نگفتهاند تعداد بيکاران واقعي کشــور بهشــکل خالص، آنچه که امروز ســایت مرکز آمار ایران و دیگر مراجع رسمي و غیررسمي اعلام ميکنند، بین ســهونیم تا پنج میلیون نفر نیســت؛ بلکه زنان خانهداري که امروز جویاي شــغل نیســتند هم به فکر دریافت کارانه ميافتند. با این وضع ممکن است که بیــش از 20 میلیون نفر براي گرفتن کارانه ثبتنام کنند. آنگاه «قالیباف با بيکارترین حالت ایران چه کند؟».

این تنها نکته ماجرا نیست؛ این کاندیدا روشن نکرده اســت که با چه منابع و از چه مســیري ميخواهد این کارانههــا را پرداخت کنــد؟ پنج میلیون شــغل ایجاد کنــد و... . بین وعدههاي انتخاباتياش ســخنان عجیب دیگري چون افزایش ســهبرابري یارانهها و چهار درصد زالوصفت و 96 درصد فقیر دیده شــده است. سخناني که روشــن اســت بن و پایه علمي ندارند و اقتصاددانان اصالتشان را تأیید نميکنند.

اين سامانه از شما چه اطلاعاتي ميخواهد؟

گزینه ثبتنام را که بزنید، از شما کد ملي و تعیین رمز خواسته ميشود. پس از آن به صفحه بعد مرجوع و بعد هم وارد بخش دیگري از سایت ميشوید. در این صفحه از مخاطب خواســته ميشــود که گزینه «درخواســت اشــتغال» را پر کند. در قســمت پایینتر هــم که متني آمده اســت و به شــما وعده ميدهد که پس از تکمیل ایــن فرم ميتوانید «درخواســت وام اشــتغال» بدهید. بهنوعــي تحریك و ترغیب مخاطب بــراي پرکردن فرم ثبتنام و ارائه اطلاعات شخصي. اطلاعاتي که ميتواند در یك بانك اطلاعاتي ذخیره شــود. در این مراحل یکي از گزینههایي که ميتوانید انتخاب کنید ، «ارســال پیام به دکتر قالیباف» اســت. پس از اینهــا مرامنامه آقاي دکتر اســت که با تیتر «دوره نداریم، نميشــود و نميتوانیم تمام شده اســت.» در این بخشها متقاضي کارانه باید اطلاعات فردي که شــامل شماره ملي خودش، پدرش، مادرش، شماره شناسنامه و دیگر اطلاعات سجلي است، را پر کند. سامانهایناامنونگرانكننده

خبرنگار «شرق» نتوانست مراحل ثبتنام را بیش از این ادامه دهد؛ چراکه ســایت از دسترس خارج میشد؛ روز پنجشنبه هم سایت طرح سامانه ملی کارانه، هدف هکرها شده و مدتی از دسترس خارج شده بود. به گزارش ایلنا بهنقل از منابع آگاه، مسئول امنیت این سامانه هنوز روشن نیست؛ چراکه مدیر شرکت ارائهدهنده CDN این ســامانه اعلام کرده است که ما هیچ مسئولیتی در قبال امنیت اطلاعات این ســامانه نداریم. پس از شروع بهکار ســایت کارانه روشن شده بود که یک شــرکت معتبر و بســیار حرفهای، خدمات CDN و سامانه امنیت ابری را برای سامانه کارانه قالیباف انجام میدهد. ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.