اعترافات سنگین قالیباف در سال 87

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: چگونه ميتوان به مردي که هــر لحظه ممکن اســت ســخنش را عوض کند اعتماد کرد؟ اگر این مرد حرفهایش پشــتوانه علمي نداشته باشــد چطور؟ اگر بدانیم حرفهایش روزانه و بهتناسب میزان آراي مردمي که ميتواند جمــع کند، تغییر ميکند چــه؟ او «محمد باقر قالیباف» اســت. کاندیداي امروز ریاســتجمهوري، فرماندهی اســبق نیروی انتظامی ایران و شهردار تهران اســت. مردي که امروز بــه خاطر افزایش کســب آراي مردم در انتخابات سخن پیشین خود را تغییر داده است. مردي که امروز ميگوید یارانه ســهبرابري و کارانه 250 هزار توماني به بيکاران ميدهد، روزي به علي لاریجاني، بهعنوان رئیس کمیســیون ویژه بررســی طــرح تحول اقتصــادی مجلس، نامه نوشــته و گفته بــود که «روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانهها برای اقشار آسیبپذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است .» او امروز گمان ميکند، پوپولیســم احمدينژاد «رأيآور» بود؛ حاضر است براي تکیهزدن بر مســند قدرت، خودش را هم زیر سؤال ببرد؛ هنوز موریانه نامهاي را که روزهاي پایاني سال 1387 به لاریجاني نوشته بود، نخورده و اسنادش موجود است. با این اوصاف اگر روزي صندلي ریاستجمهوري را به چنگ آورد و حرفها و شــعارهاي امروزش را تغییر داد، اصلا نباید تعجب کرد. قالیباف اما باید به خاطر داشــته باشــد که شــعارهاي امروزش فراموش نميشــود؛ همانطور که نامهاش به لاریجاني فراموش نشد.او در نامه شماره ‪8710/ 412977‬ مورخ ‪11//87 12‬به رئیس کمیســیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس ســه پرسش مطرح کرده است که به نظر میرســد پاســخ به این پرســشها امروز هم میتواند راهگشای طراحان برنامه افزایش یارانهها، چه در ســطح عمومی و چه در ســطح دهکهای کمدرآمد باشــد.در بخشهایي از نامه محمدباقــر قالیباف که در بیستم اسفند 1387 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، آمده است: «لایحه هدفمندکردن یارانهها که در مجلس محترم شــورای اســلامی در حال بررســی میباشد آثار مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه شهرداریهای کل کشور خواهد داشــت... مهمترین موضوع در بحث اختصاص یارانهها به گروههای فقیر و کمدرآمد، شناخت گروههای هدف جهت پرداخت یارانهها است. به عبارت دیگر اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت و بهرهمندی از یارانههای هدفمنــد هســتند، باید مشــخص گردد. در کشــورهای پیشــرفته شناســایی طبقات درآمدی و تعیین ســطوح درآمدی ‪Cut-Off Point(‬ ) مناســب جهت اقشاری که مشمول دریافت یارانه یا تخصیص حمایتهای اجتماعی هســتند، از طریق ارتبــاط تنگاتنگ و ســاختاری «نظام تأمیــن اجتماعی» و «نظام مالیاتی» صورت میپذیرد. در شرایطی که متأســفانه در کشور ما نظام تامین اجتماعی با ویژگی «بنگاهداری» آن شــناخته میشــود و همچنین شــبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت یافته در کشور وجود ندارد، طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمیشــود و هر گونه توزیع یارانــهای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی میشــود و منجر بــه ترویج اخــلاق دروغگویی، فقیرنمایــی و ارائــه گزارشهای خلاف واقــع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد شــد. علاوه بر این پرداخت اختصاص یارانهها به اقشــار فقیــر و کمدرآمد تنها یک روی ســکه اســت. روی دیگر سکه این اســت که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق میافتد. یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شــود، قیمتها برای سایر اشخاص و اقشار، ناگریز تغییر کرده، در این حالت بــرای کل جامعه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش عمومی قیمتها چیســت؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانهها برای اقشار آسیبپذیر، افزایــش قیمت آن کالاها در ســطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. برای بررسی اینکه ایــن افزایش قیمتها بــرای جامعه چــه نتایجی دربر خواهد داشت سه ســؤال باید پاسخ داده شود: الف( اثر افزایش قیمــت هر کالا بر گروههای فقیر و کمدرآمد چه خواهــد بود؟ یعنی مصرفکننــدگان کمدرآمد، خود آن کالا را چقــدر گرانتر باید خریداری کننــد؟ ب( افزایش قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین «ســطح عمومی قیمتها» خواهد داشــت. کالاهای مختلف دارای روابط و تأثیرات متقابلی هســتند و تغییــرات قیمت هر کالا )یا خدمت( تأثیراتی بر ســایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذاشــت و این تأثیرات به نوبه خود به ســایر حوزهها منتقل شــده و «همافزایی» خواهد یافــت. ج( آثار روانی این موضوع چیســت؟ در اقتصاد ما به دلیل حجــم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بســیار مهمی تلقی شده است. در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز )دلار(، طلا، خودرو )در مقاطع زمانی خاصی( و نان جزء کالاهایی تلقی شدهاند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شــدیدی در جامعه بهجا میگذارند. حاملهای انرژی، بنزین و ســوخت هم این حالــت را دارند....اگر براســاس درآمــد اختصاصی برآورد شــده مربوط به کارگران مشــمول قانــون کار در بخش غیردولتی حداقل حقوق و دســتمزد مورد مبادله در بخش غیردولتی را نیــز 300 هزار میلیارد ریال برآورد کنیم، حداقل حقوق و دســتمزد مورد مبادله در مجموع بخشهای دولتی و غیردولتی در ســال آتی به 570 هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد. جبران کاهش قدرت خرید 57 هزار میلیارد تومان دریافتی حقوقّبگیران به نســبت تورم ایجاد شــده در ســال آتی امری ضروری اســت. در غیر این صورت منجر به گســترش فقر و رشد محرومیت از کیفیــت زندگی بهخصــوص در میــان حقوقبگیران خواهد شــد. این امر تنشهای اجتماعی، افزایش فساد و ارتشا، گسترش آسیبهای اجتماعی، افزایش جرائم و تخلفات، تحریفپذیری جامعه و به دنبال آن شورشها و ناامنیهای اجتماعی را محتمل خواهد ساخت...»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.