رتوح ليبلهفعالامنرسيادسيماز، رابهبردر يواحانو عيتجنهاان گبيرهي دتر منا خظررهيدومب

Shargh - - سیاست -

شــرق، مرجان توحیدي: دومیــن مناظــره نامزدهاي انتخابات ریاســتجمهوري در شــرایطی برگزار شــد که شــاید بیشــتر بینندگان انتظار داشتند تا صحنههای چالشيتري را نسبت به مناظره نخست ببینند؛ اما چنین نشــد. اگرچه طرف اصولگرا بهویژه محمدباقر قالیباف همچنان با روحیه تهاجمی وارد میدان شده بود و دیگر نامزدهــاي اصولگرا یعني ابراهیم رئیســی و مصطفي میرسلیم هم سعی کردند تا چهره تهاجمیتری از خود نشان دهند؛ اما حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در تمام مدت مناظره آرامش خود را حفظ کردند.

گروهی معتقــد بودند که رئیسجمهوري و معاون اولش باید با پاســخهاي کوبنده، به جنگ تخریبهای رقیبان ميرفتند؛ اما گروهی دیگر معتقدند که پرهیز از ورود به بازي حریف، اســتراتژي بهتري بود و باید مردم را مخاطــب خود قرار داده و با آنان ســخن بگویند. در مجموع فعالان سیاســی اصلاحطلب معتقدند که این مناظره به نفع روحانی و جهانگیری تمام شــده است. آنها همچنیــن معتقدند اگر روحانــی و جهانگیری در برابر هجمههای شهردار سکوت کرده و حتی تخلفات شــهرداری را به روی آقــای قالیبــاف نیاوردند، زمان را از دســت ندادهانــد و در مناظره بعــد هرجا که لازم باشــد، میتواننــد برگههای خود را رو کننــد. برخی از آنهــا معتقدند که قالیباف از دایره اخلاق خارج شــد و روحانی و جهانگیــری اخلاقمدارانه در مناظره حاضر شدند.

مردم میگویند 38 سال قصور را چرا جمع نکردید

فاطمــه هاشــمی دراینبــاره بــه «شــرق» گفت: «متأســفانه اخلاق در این مناظرهها رعایت نمیشــود. پیامبر اسلام میگوید که من برای مکارم اخلاق مبعوث شدم؛ اما متأســفانه اخلاق مورد توجه قرار نمیگیرد و مردم بهخوبي تشــخیص میدهند که اخلاق از جانب چه کسی رعایت نمیشود». او ادامه داد: خوشبختانه هم آقای جهانگیری و هم آقای روحانی با ســعهصدر مسائل را طرح کرده و در مقابل این تخریبها از انقلاب دفاع میکنند.

دختر رئیــس فقیــد مجمع تشــخیص مصلحت نظام افــزود: «آنچه در جریان مناظرههــا وجود دارد و مایه تأســف است، این اســت که بعضی از نامزدها برای اینکه رأی بیاورند، نظام جمهوری اســلامی را به چالش میکشند. وقتی چنین مطالبی مطرح میشود، مــردم با خود میگویند که خــب! خودتان در این ٣8 ســال مســئول اداره کشــور بودید؛ اگر قصوری در این زمینه صورت گرفته، چرا قبــلا جلوی آن را نگرفتید؟! همچنین برخی از شــعارهایی که مطرح میشــود به نظر میرســد که توهین به شــعور مردم است و فقط جنبــه تبلیغاتــی دارد؛ درحالیکه اگر بــه رأی مردم احتــرام میگذارند، باید شــعارهایی بدهنــد که جنبه واقعی داشته باشد».

رقبای روحانی دستشان خالی است

محمــود میرلوحــی، از دیگر فعــالان اصلاحطلب هم در ارزیابی دومین مناظره به «شــرق» گفت: «آقاي روحانی خوب ظاهر شــد و نشــان داد که به مســائل فرهنگ و سیاست و سیاســت خارجی و برجام اشراف دارد. آقاي جهانگیری هم خوب ظاهر شد؛ اما مشخص شد که رقبای روحانی دستشان خالی است. کسانی که مدتهــا با برجام جنگیدند، امــروز معتقدند که برجام معتبر اســت؛ اما جالب اســت مدعی هستند آنها بهتر میتوانند برجام را عملیاتی کنند».

ایــن فعال سیاســی ادامه داد: این در حالی اســت که اینها کســانی هستند که ســالها فرصت داشتند تا بتوانند موضوع هســتهای را به ســرانجام برسانند؛ اما نتوانســتند. در عرصه سیاســت داخلی هــم به همان حرفهای تکراری و شــعاری ٩6 درصد و چهار درصد بسنده کردند. در این مناظره دست خالی رقبای روحانی برملا شد. آقای هاشمیطبا هم تماما در مسیر حمایت از دولت مستقر ظاهر شد.

روحانی باید نقش پدری را حفظ میکرد

او در پاســخ به این ســؤال که برخــي معتقدند که روحانــی و جهانگیری باید جنگندهتر ظاهر میشــدند، گفــت: «بعضی از دوســتان این نظــر را دارند و برخی هم معتقدند که روحانی به خاطر ویژگی روحانیبودن خود و هم اینکه او رئیسجمهوری مســتقر است، باید نقش پدری خود را حفظ میکرد.»

مدیریت 200میلیاردی قالیباف

میرلوحــی ادامــه داد: بااینحــال اگــر مــن جای آقای روحانــی بودم، به قالیباف میگفتم که شــما در شــهرداری تهران تا چه میزان بدهکار هســتید و شهر تهــران را تا چه انــدازه پرهزینه اداره کردید. شــما در ١٢ ســال مدیریت خود بر شــهر، ٢00 میلیارد دلار پول در تهــران هزینه کردید. این در حالی اســت که بودجه شــهرداری تهران تقریبا با بودجه عمرانی کشــور برابر است؛ یعنی شما میتوانید مدیریت کشور را با مدیریت شــهر مقایســه کنید. آنوقت ببینید که همین دولت با همیــن بودجه در زمینه راهآهــن و حملونقل ریلی به چه صورت کار کرده است.

قالیباف مصداق بند «یک» و «سه» قانون انتخابات

او ادامه داد: «آقاي روحانی ميتوانست مصادیقی را کــه از تخلفــات شــهرداری میداند، عنــوان کند؛ بااینحال بهتر است که رئیسجمهوری با مردم سخن بگویــد و مثل رقبای خود وارد بداخلاقی نشــود. اینکه در مناظــره به جای ارائــه برنامه مســئلهای را عنوان میکنــد که قوه قضائیــه بهتازگــی آن را مطرح کرده؛ یعنی میخواهند دولت را وارد مسائل حاشیهای کنند؛ اما خود سایت کارانه راه میاندازند. همین اقدام بدون مجوز از مصادیق بارز بند یک و ســه مــاده ٣٣ قانون انتخابات اســت که به خرید نسیهای رأی اشاره دارد و باید پیگیری شود».

بياقبالي جریان اصولگرا به قالیباف

احمد شــیرزاد از دیگر فعالان اصلاحطلب هم در تحلیل مناظره دوم به «شرق» گفت: آقای رئیسی سعی داشــت تهاجمیتر ظاهر بشــود؛ امــا نمیخواهد که بهعنوان شــاگرد بینظم کلاس شناخته شود و بزرگان نظام را از یک ســو و از سوی دیگر بدنه سنتی اصولگرا را از خود ناراضی کند.

او ادامه داد: در مقابل قالیباف بیمحاباتر ظاهر شد؛ اما این نشان از هماهنگی قالیباف و رئیسی نداشت. این رفتار قالیباف حتی میتواند منجر به ازدسترفتن آرای او در بدنه ســنتی اصولگرا شــود. اگرچه ممکن است بخشــی از مردم کوچه و بازار برای این ادبیات قالیباف هورا بکشــند؛ اما در مجموع در جریان اصولگرا اقبالی به آن نمیشود.

شــیرزاد گفت: این رفتار قالیباف نشــان از عطش او به قدرت است. کسی که درباره پروندهای که هنوز سه روز هم از آن نگذشته، با عجله مطلبی تهیه کرده و آن را در مناظره طرح میکند، دارد نشــان میدهد در حال افتادن در دیگ از هول حلیم است.

او تأکیــد کــرد: از ایــن جهــت اصولگرایــان هم نمیتوانند به قالیباف اعتمــاد کنند؛ چراکه نگرانند اگر منافع قالیبــاف ایجاب کند، با آنها هــم همین رفتار را تکرار خواهد کرد.

برای جذب بدنه احمدینژاد دیر است

شــیرزاد در پاسخ به اینکه آیا قالیباف میتواند بدنه اجتماعــی احمدینــژاد را از آن خود کنــد، گفت: این تحرکات برای جذب آرای یک طبقه ناکافی اســت؛ چرا کــه طرفداران احمدینژاد در فــاز دیگری قرار دارند و متشــکل نیســتند. همچنین گروهی از آنها در طبقات محروم هستند که فقط احمدینژاد را میشناسند و این اندازه برنامهها را تعقیــب نمیکنند که ببینند قالیباف بهتر است یا نه. علاوه بر این، قالیباف زمان را هم برای این کار از دست داده است.

او ادامه داد: قالیباف ممکن اســت بتواند روی آرای منفی حســاب کند؛ اما به آرای مثبت هم نیاز دارد. باید بتواند مردم را قانع کند که واقعا خدمتگزار است.

استراتژي روحاني خوب بود

شــیرزاد درباره نحوه حضــور جهانگیری و روحانی در مناظــره و اینکه آیا بهتر بود آنهــا تهاجميتر ظاهر بشــوند یا نه هــم گفت: «مــن موافق این نیســتم که باید ایــن دو نامزد هم جو تخریبــی میگرفتند؛ چراکه اصولا مردم روی خوشــی به شــهرداری و ساختار آن ندارند. اگــر زمانی رقیب از دایره انصاف خارج شــود، میتــوان برگههایی را رو کرد و گفت شــما که مدعی مبارزه با فســاد هستی، اول دســتگاه خودت را درست کن!. بااینحال، من معتقــدم جنگندگی روحانی خوب بــود و دفاع صرف انجام نداد. در مناظره قبلی بیشــتر حالــت دفاع از عملکرد دولت بــود؛ اما در این مناظره ســعی کردند تــا تفاوت بیــن دو نــگاه اصولگرایانه و اصلاحطلبانه را در کشــورداری مطرح کنند. بااینحال، نباید انتظار داشــت در مناظرهها فیل هوا بشود؛ به این خاطــر که ســاختار مناظرهها، عمومــا نمیتواند آرای ســرگردان را جهت بدهــد، بلکه تنهــا میتواند آرای افرادی را که دارای موضع هستند، قویتر کند».

هنــوز یــک مناظــره دیگــر باقــی مانده اســت. جهتگیریهــای انتخاباتی نامزدها در مناظرهها تقریبا روشن اســت. اگر در مناظره دوم روحانی و جهانگیری وارد مباحث تخلفات شــهرداری نشــدند، احتمالا باب گفتوگو دراینزمینه را در مناظره آخر باز خواهند کرد. بایــد دید آنوقت قالیباف در برابر تخلفات اثباتشــده شهرداری چه واکنشی از خود نشان خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.