دوگانه فریب!

Shargh - - سیاست -

حسین شــریعتمداری: ... شــاخه دیگر ترفند «دوگانه فریب» ترســاندن مردم از رویکارآمدن فلان رقیــب یا رقبــای انتخاباتی اســت. همان نکتــه کــه در مناظــره دیــروز، آقای رئیســی با هوشــمندی به آن اشــاره کرد. دولــت یازدهم بهجای آنکه برای جلــب آراء مردم در دور دوم ریاستجمهوری نشانههایی از کارآمدی خود را ارائه بدهد، دستخالی و کارنامه بدون دستاورد خود را با تهدید مردم به حمله نظامی دشــمنان بیرونــی تاخت میزند و ادعا میکند که مردم در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم با دو جریان روبهرو هســتند، یک جریان که در پی «آسایش و آرامش و امنیت» مردم اســت و جریان دیگر که معتقد به ســختگیری و تنش و ناآرامی است! و در یــک کلام اگر به رئیسجمهــور کنونی رأی ندهید سایه جنگ را بر سر خود خواهید داشت! دولتمردان به این پرســش پاســخ نمیدهند که آیا اظهار ضعف و ترس داخلیها دشــمن را به تجاوز نظامی تشــویق میکند یا مشــاهده اقتدار نظام و ایســتادگی مردم؟! که دراینخصوص روز چهارشنبه هفته گذشــته در یادداشتی با عنوان «طناب شــیطان» به آن پرداختهایم و تکرار آن را ضروری نمیدانیم... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.