مهرهسوزی در اصولگرایان

Shargh - - سیاست -

محمد قرهباغی: ... محمدباقر قالیباف برای دوره دوازدهم انتخابات ریاستجمهوری از میان بیش از یکهزار و600 نفر توانست بههمراه پنج نامزد دیگر از ســوی شــورای نگهبــان تأیید صلاحیت شــود. قالیباف با توجه به سابقه دو دوره گذشته خود گمان میکرد حضور ایشــان در این دوره از انتخابــات، اصلیترین نامــزد اصولگرایان تلقی شود و اجماع عمومی بر سر ایشان شکل بگیرد. وی که در گــروه اصولگرایان، خــود را بیرقیب میپنداشت، شروع توفانی داشت و تلاش کرد در همان ابتدا خبرســاز باشد و در گام نخست وعده ایجاد پنج میلیون شــغل را به مردم داد و سعی کرد مردم را مجاب بــه رأیدادن به خود کند. با جلب توجه اولیه، دومین شــعار خود که اعطای مبلغ ٢50 هزار تومان بــه جوانان بیکار تا زمان پیداکردن شغل و سپس سومین شعارش مبنیبر افزایش ســهبرابری یارانه را ســر داد و باز تلاش کرد تا از این طریق مردم را بیشــتر بهسوی خود جــذب کند. در چند روز اول وی با شــعارهایش آنچنان توجهات را به ســمت خــود جلب و در همین راستا بسیاری از اصولگرایان را مجاب کرد تا بجای حمایت از رئیسی، از وی حمایت کنند... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.