برخورد مبهم آمریکا با اقبال آستانه

Shargh - - سیاست -

احمــد کاظمی: ... بــا توجه به اینکــه در ایجاد مناطق امن توافق شــده جبهه جنوبی مســتثنی شده، بنابراین این احتمال وجود دارد که این رژیم نیز همانند مخالفان مســلح و گروههای تکفیری همپیمــان آنها با اجــرای این توافــق مخالفت کند و با اعمال فشــار بر دولــت ترامپ آن را در جهت مخالفت با اجرای این توافق تحت فشــار قرار دهد. از این دید درحالحاضر کشاکشــی بین روسیه از یکسو و عربستان و رژیم صهیونیستی از دیگرســو برای همراهکردن دولت ترامپ با خود بر له یا علیه توافق آســتانه دیده میشود، نتیجه این کشمکش نقش تعیینکنندهای در اجرا یا رد توافق آستانه خواهد داشت اما آنچه در این میان مسلم و مبرهن اســت اینکه مردم سوریه بعد از اینکه شــش ســال تمام قربانی انــواع فتنهها و تجاوزگریها بودهاند، بیش از هر زمان دیگری به آرامش و ثبات نیاز دارند و توافق آستانه میتواند گامی در این مســیر باشد به شــرطی که بقایای ائتــلاف برانــداز و در رأس آن عربســتان و رژیم صهیونیستی از سنگاندازیها و مانعتراشیهای خود در مسیر توافق جدید دست بردارند... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.