در پاسخ به چرایی آرامش روحانی

Shargh - - سیاست -

مرتضی حاجی: ... آقــای روحانی در این مناظره آرامــش زیادی داشــت اگرچــه خیلیها منتظر بودند تا او حملات تندی را در دستور کارش قرار دهد. من فکر میکنم آقایان روحانی و جهانگیری اخلاقی رفتار کردند. در مقابل تهاجمی که البته بیشــتر آقای قالیباف در شروع کارش مطرح کرد با متانت و خونسردی پاســخ دادند. عجیب بود که در نخســتین ســؤال که راجع به برنامههای آقــای قالیبــاف دربــاره توســعه پژوهــش در آموزشوپرورش بود ایشان مطلب سوختهای را که نادرســتبودن آن قبلا اثبات شده بود مطرح روی آن مانور داد که این پاسخ نه برنامه بود و نه درست و واقعی. به اعتقاد من این ضعف مهمی بود و آقای قالیباف اشتباه کرد که به این موضوع پرداخت. البته جوابی هم که آقای جهانگیری به این بخش داد چندان مناســب نبود. به این دلیل که من فکر میکنم بیشتر مردم دستکم از طریق فضای مجازی در جریان نتیجه رســیدگی به این اتهامــی که در فضای عمومی مطرح شــده بود اطلاع داشتند و نیازی به تکرار این پاسخ نبود... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.