بازتاب انتخابات ایران در رسانههای خارجی

Shargh - - دیپلماسی -

تندروها میگویند توافق هستهای ثمری نداشته

رقبای تندروی روحانی در مناظره قبل از انتخابات در روز جمعه، او را به خاطر نبود شکوفایی اقتصادی از زمــان توافق هســتهای، به چالش کشــیدند؛ اما او میگویــد صادرات نفت افزایــش یافته و اقتصاد ایران به زمان بیشــتری برای بازسازی خود نیاز دارد. روحانــی در ســال 2013 بــه خاطر قولــی که برای خاتمهدادن به انــزوای بینالمللی ایران داده بود، با اکثریت آرا به ریاســتجمهوری رســید. او همچنین قــول داده بود محدودیتهای اعمالشــده جامعه ایران را در جمهوری اســامی بــردارد و جامعهای آزاد بســازد. روحانی در پاســخ گفته برقراری مجدد ارتباط با نظام مالی جهانی پس از لغو اکثر تحریمها، ثمراتــی ازجملــه افزایش صادرات نفت داشــته و ایــن امــر مطمئنا باعث ایجــاد اشــتغال و افزایش ســرمایهگذاری خارجی شــده و اقتصاد ایــران را در سالهای آتی به شــکوفایی خواهد رساند. روحانی تندروها را متهم کرد تاش میکنند تا توافق هستهای را از ریل خود خارج کنند. او به شــلیک یک موشک بالستیک در سال 2016 اشاره کرد که روی آن نوشته شده بود: «اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود». از زمان توافق هستهای چشمانداز کلی اقتصاد ایران بهتر شــده است؛ صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده در ســال 2016 رشــد اقتصادی ایــران بین 4 تا 5/5 درصد بوده. رئیســی و قالیباف قول دادهاند در صورت انتخاب، میلیونها شغل در سال ایجاد کنند؛ هرچنــد آنها نگفتهانــد چگونه ایــن کار را خواهند کــرد. اقتصاددانان چنین قولهایــی را «واقعبینانه» نمیداننــد. بــا وجــود آســیبپذیری اقتصــادی، تحلیلگران میگویند روحانی شــانس انتخابشدن مجــدد را دارد؛ زیــرا او تنها کاندیدایی اســت که از ســوی اردوی طرفدار اصاحات حمایت میشود و این در حالی اســت که تندروهــا و محافظهکاران در امر متحدشــدن و حمایت از یک کاندیدای مشخص، شکست خوردهاند. )شرق(

همه نامزدها به برجام پایبند میمانند

حســن روحانی که با پنج رقیــب در این انتخابات برای دور دوم ریاســتجمهوری خود رقابت میکند، با انتقادهای نامزدهای مخالف برجام روبهرو شد که میگفتند این توافق پیشرفتی در اقتصاد ایجاد نکرده است... در نهایت، هیچکدام از نامزدها صحبتی از لغو این توافق نکردند. ابراهیم رئیسی گفت: هر دولتی که به قدرت برســد، باید به برجام پایبند باشد. این توافق با وجود کاســتیهایش یک ســند ملی است. رئیسی و قالیبــاف کــه مهمترین مخالفان روحانی هســتند، او را متهــم به جذب ســرمایههای خارجی به قیمت ازبینرفتن تولید داخلی میکنند. )ایرنا(

روحانی از رقبای محافظهکار انتقاد کرد

حســن روحانی، رئیسجمهوری فعلــی ایران و نامزد انتخابات پیشِرو، با انتقاد از رقبای محافظهکار خــود، آنها را به تاش برای تخریب توافق هســتهای با قدرتهای بــزرگ متهم کرد. روحانــی در مناظره تلویزیونــی گفــت: شــاهد بودیــم چگونــه بــرای سنگاندازی در مســیر توافق هستهای، شعارهایی را روی موشکها نوشتند. وی محافظهکاران رقیب خود را به داشــتن ارتباط با افــرادی متهم کرد که درصدد تخریب این توافق هستند: هنگامی که دیپلماتها در حال مذاکره بودند، شما پشت پرده چه کار میکردید؟ برخی از این افراد، نقــش مخالف را برای ملت ایران بازی کردند. ابراهیم رئیســی، روحانی محافظهکار و رقیب رئیسجمهوری ایران در جریان مناظره، دولت را به ضعف در مقابل قدرتهای خارجی متهم کرد.

جروبحث کاندیداها

تندروها در ایران امیدوارند ابراهیم رئیســی بتواند حســن روحانی را از قدرت کنار بزند. رئیســی در این مناظره گفت توافق هســتهای منفعتــی برای مردم عادی ایران به همراه نداشــته اســت. رئیسی در این مناظره گفت : «مردم عزیز! ســؤال من این است که آیا چــرخ اقتصاد میچرخد؟ تجار ایرانــی! آیا میتوانید کسبوکار کنید؟». حسن روحانی در این مناظره گفت رقبایش امیدوار بودند دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، توافق هستهای را پاره خواهد کرد.

نادرترین انتقاد حسن روحانی در عرصه عمومی

رئیسجمهــوری ایــران در اقدامی نــادر، به خرابکاری در برجام اشــاره کــرد و برجام را راه امید خواند. حســن روحانی در این مناظره گفت: چگونه شــهرهای زیرزمینی نشان دادند تا برجام را به هم بزنند؛ برای اینکــه ما نتوانیم صددرصد اســتفاده کنیــم. این یکــی از نادرتریــن انتقادات در عرصــه عمومی بود که نشــاندهنده ناامیدی رئیسجمهــوری از نهادهایی بود که مســتقل از دولت عمل میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.