دور دوم انتخابات ریتج نابسردمهنورهیفارانا یسهیمروزبرگزار میشود

Shargh - - جهان -

روز یکشــنبه کــه به پایان برســد، فرانســه رهبر بعــدیاش را راهــی کاخ الیــزه کرده اســت. برای اولینبــار در تاریخ مدرن فرانســه، رئیسجمهوری بیرون از دو حزب اصلی فرانســه برگزیده میشــود: امانوئل ماکرون، نامزدی مســتقل یــا مارین لوپن، از حزب راست افراطی جبهه ملی. جمهوریخواهان و سوسیالیســتها، دو حزب ســنتی فرانسه در دور اول انتخابــات رویهمرفته تنها 26 درصد از کل آرا را از آن خــود کردند که پایینترین تعــداد آرای این دو حزب در تاریخ مدرن فرانســه اســت. با شکست ایــن دو حزب راه بــرای پیروزی ماکــرون و لوپن باز شــد. ماکرون ۳9ســاله بانکدار و وزیر اقتصاد سابق دولت اولاند، طرفدار اتحادیه اروپاست و در برخورد با مســئله مهاجران هم میانهرویی شــبیه به آنگلا مــرکل، صدراعظــم آلمان، اســت. از آنســو لوپن ۴8 ســاله راســتگرایی افراطی و ضــد مهاجران و اتحادیــه اروپاســت. او که رهبر حــزب جبهه ملی بود، بلافاصله بعد از پیــروزی در دور اول انتخابات ریاستجمهوری فرانســه، عطای رهبری این حزب را به لقایش بخشــید و روی تبلیغات انتخاباتیاش متمرکز شد. به نظر میرسد او با کنارهگیری از رهبری حزب میخواســت فاصله خود با ریشه نژادپرستانه حزب را حفظ و از این راه توجه گروه گســتردهتری را به خود جلب کند. فرانســه یکی از اعضای مؤسس اتحادیــه اروپاســت و برخــی از رهبــران نهادهای اروپایی در کنار گروه گســتردهای از مردم میترســند با پیروزی احتمالی لوپن، این بلوک در نهایت سقوط کند. ماکــرون یکــی از حامیان اتحادیه اروپاســت، امــا لوپن از هر فرصتی بــرای تهدید و حمله به این اتحادیه استفاده کرده است و یکی از وعدههای مهم انتخاباتی او هم برگزاری همهپرســی درباره خروج فرانســه از اتحادیه اروپاست که به فرگزیت معروف اســت و دنبالهرو برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپــا( خواهــد بود. عــلاوه بر سرنوشــت اتحادیه اروپا، بــیکاری، امنیــت، اقتصاد، حقــوق کارگران، جهانیشــدن، مهاجرت، پناهندگان و سکولاریســم هــم از دیگــر موضوعــات داغ مبــارزات انتخاباتی فرانســه بوده اســت. حــالا مناظرههــا و مبارزات انتخاباتی تمام شده و براساس آخرین نظرسنجیها، ماکــرون با حدود 60 درصــد آرا لوپن را با ۴0 درصد آرا شکســت خواهــد داد و پیروز نهایــی انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه خواهد شــد. این پیروزی البتــه به لطف هواداران دو حزب ســنتی فرانســه؛ یعنی حزب جمهوریخواه و سوسیالیســت محقق میشــود، چراکه دو نامزد اصلی این احزاب؛ یعنی فیون و آمون پس از شکســت در دور اول انتخابات از ماکرون حمایــت کردند. بااینحال آرای جان لوک ملانشــون، نامزد چپگرای انتخابات فرانسه، در دور اول بیشــتر از آمون بود و او از کســی حمایت نکرده و ازهمینرو مشــخص نیست که هواداران او در دور دوم انتخابات شرکت میکنند یا نه. اعتراضها علیه دو نامــزد اصلی دور دوم انتخابــات هم گویای این نکته اســت که گروه گســتردهای از مردم فرانسه در انتخابات امروز شــرکت نمیکنند. روز گذشــته و در آســتانه انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه، صدها نفر از دانشآمــوزان در اعتراض به هر دو نامزد این انتخابــات بــه خیابانهای پاریس آمدند. براســاس گزارشهــا، فعالیت ۱0 مدرســه در پاریس به خاطر محاصره نســبی یا تلاش برای محاصره مختل شد. ایــن معترضان با شــعار «انقــلاب در خیابان، نه در صندوقهای رأی» به خیابانها آمدند و اعلام کردند کــه معتقدنــد هیچیــک از دو نامزد ایــن انتخابات مناسب نیستند.

هک گسترده ایمیلهای کمپین ماکرون

تنها چندینساعت پیش از آغاز دور دوم انتخابات و درحالیکه همه نظرســنجیها از پیشتازی ماکرون حکایت دارد، بخشی از ایمیلهای کمپین انتخاباتی او مورد هک گســترده قرار گرفــت. کمپین ماکرون جمعهشب اعلام کرد که هدف یک هک کامپیوتری وســیع قرار گرفته است. چندســاعت پس از اعلام این خبر، کمیســیون انتخابات فرانســه از رسانهها و شهروندان خواســته که محتوای ایمیلها و مدارک هکشده مربوط به ســتاد انتخاباتی ماکرون را افشا نکنند. این کمیســیون با صدور بیانیهای هشدار داده کــه اگر کســی محتوای ایــن ایمیلها و مــدارک را افشــا کند، قانون دوره منع تبلیغــات را نقض کرده و محاکمــه خواهد شــد. در این بیانیــه همچنین از شهروندان فرانسه خواسته شده که حس مسئولیت خود را در قبال حفظ انســجام در کشور نشان دهند. هکرها با این حمله ســایبری، به حسابهای ایمیلی متعلــق بــه کمپین ماکــرون نفوذ کردند و ســپس جمعه، چندســاعت پیش از اتمــام مهلت قانونی تبلیغــات انتخاباتــی، کاربــری ناشــناس حدود 9 گیگابایت داده منســوب به کمپین ماکرون را در یک وبســایت بهاشتراکگذاری فایل منتشر کردند. هنوز کســی مسئولیت این هک اینترنتی را برعهده نگرفته و معلوم نیست که اسناد منتشرشده واقعی بودهاند یا نــه. به باور بســیاری از ناظران، هــک ایمیلهای کمپیــن ماکرون تأثیری در نتیجــه انتخابات نخواهد داشــت، چراکه تنها چندســاعت پیــش از برگزاری دور دوم انتخابــات صورت گرفته اســت. تیم کارزار انتخاباتــی امانوئل ماکرون پیشتر نیز ادعا کرده بود که تلاشهایی برای هک اینترنتی این کمپین صورت گرفته اســت. آنها روسیه را متهم به انجام این هک بــرای حمایــت از لوپن کرده بودند و مســکو نیز هر دخالتی را رد کرده بود. این نخســتینباری نیست که روسیه به هک یک کارزار انتخاباتی محکوم میشود. ســازمانهای اطلاعاتی ایالات متحــده نیز در ژانویه امسال گزارش دادند ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، دستور هککردن کمیته ملی حزب دموکرات و کمپین هیــلاری کلینتون را صادر کــرده بود تا در انتخابات آمریکا بهنفع دونالد ترامپ دخالت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.