توافقنامه مناطق کاهش تنش در سوریه اجرائی شد بازگشت آرامش نسبی

Shargh - - جهان -

یــکروز پس از اعــلام ایجاد «مناطــق امن» در بخشهایی از ســوریه، گزارشها حاکی از بازگشتن آرامش بــه بخشهایی از این مناطق اســت، اما از استان «حماه» هنوز درگیریهایی گزارش میشود.

روســیه، ترکیه و ایــران در روزهای اخیر بر ســر طرح ایجاد «مناطــق امن» در بخشهایی از نواحی تحت کنترل مخالفان بشــار اســد به توافق رسیدند و این طرح از نیمهشــب جمعه به اجــرا درآمد. به گزارش آسوشــیتدپرس، فعالان اپوزیســیون سوری و رســانههای دولتی این کشــور میگویند از بامداد شــنبه )دیروز( حمــلات هوایی متوقف شــده و در «بخشهای بزرگی» از ســوریه آرامش نسبی برقرار شده است.

فعــالان اپوزیســیون در جنوب، مرکز و شــمال ســوریه به این خبرگــزاری گفتهاند خشــونتهای پراکنده هنوز در برخی از این مناطق ادامه دارد، «اما وضعیت بهمراتب بهتر از روزهای پیش اســت». اما رویترز مینویسد نیروهای دولتی سوریه و شورشیان ســاعاتی پــس از بهاجرادرآمدن طرح یادشــده، در شمال غرب استان حماه با یکدیگر درگیر شدهاند. بنا بر این گزارش، هواپیماهای جنگی دولتی به مواضع شورشیان در روستای زلاقیات در استان حماه شلیک کرده و شورشــیان نیز به گلولهباران نیروهای دولتی مبادرت کردهاند.

4 منطقه مشمول طرح کاهش تنش سوریه

براســاس گزارشهای منتشرشــده، وزارت دفاع روسیه چهار منطقه مشــمول طرح مناطق کاهش تنش را شامل، شمال ســوریه یعنی در حومه ادلب و مناطق همجوار آن، مناطق شــمال شرقی حومه لاذقیــه، حومه غربی حلب و حومه شــمالی حماه اعلام کرده اســت؛ این منطقه بزرگترین منطقه در میان ســه منطقه دیگر است. در این منطقه بیش از یکمیلیون نفر زندگی میکنند و گروههای مسلح که شامل ۱۴.۵ هزار فرد میشوند بر آن سیطره دارند.

دومیــن منطقه در مرکز ســوریه شــامل حومه شــمالی حمص و بهطور مشــخص دو شهر رستن و تلبیســه و مناطــق اطــراف آن که تحت اشــغال گروههای مســلح که حدود ســههزار نفر میشود و در این منطقه ۱80هزار نفر زندگی میکنند. ســومین منطقه نیز در مرکز سوریه واقع شده و غوطه شرقی دمشق با داشــتن جمعیتی بالغ بر حدود ‪6 90‬هزار نفر غیرنظامی را شــامل میشــود. منطقــه قابون بهدلیل ســیطره جبهه النصره بر آن شــامل توافق نیست. چهارمین منطقه در جنوب سوریه نیز شامل مناطق دارای مرزهای مشترک با اردن در حومههای درعــا و قنیطــره کــه اغلب تحــت تصــرف گروه تروریستی موسوم به «الجبهه الجنوبیه» با ۱۵ عنصر مسلح اســت. این منطقه جمعیتی بالغ بر 800هزار غیرنظامــی را دربر میگیرد. بر این اســاس مجموع تعداد عناصر مســلح در مناطق مشمول توافق ‪۴ 2‬ هزار نفر است.

عدم حمایت آمریکا

بنا بر توافقهــا، محدوده پیرامونــی این مناطق ازســوي ایســت بازرســیهای نیروهــای دولتی و همچنین شــبهنظامیان مخالف دولت تحت نظارت قرار میگیرد. در متن طرح همچنین آمده اســت که «چند کشــور ناظر مثل ترکیه، ایران و روســیه» هم میتوانند یگانهایی نظامی به این مناطق فرســتاده و امنیت آن مناطق را تضمین کنند.

نماینــده ویژه رئیسجمهور روســیه در موضوع ســوریه روز جمعه چنین نظــر داد که نیروی هوایی آمریکا و همچنین ائتــلاف بینالمللی مجاز به پرواز بــر فراز مناطق امن در ســوریه نخواهند بود. دولت ســوریه از این طرح حمایت کرده، اما گفته است به نبرد خود با گروههایی که «تروریست» میداند، ادامه خواهد داد. دولت آمریکا در مذاکرات مربوط به این طرح در قزاقســتان حضور داشت، اما توافقی را که دولتهای ایران، روســیه و ترکیــه امضا کردند تأیید نکرده اســت. وزارت دفاع آمریکا میگوید توافق این سه کشور در مورد کاهش تنش در سوریه روی کارزار عملیــات هوایی به رهبری آمریکا علیه گروه داعش در سوریه تأثیر نخواهد داشت.

این در حالی است که الکســاندر فومین، معاون وزیر دفاع روســیه، در کنفرانــس مطبوعاتی گفت: تهیه این سند با دستور مســتقیم «ولادیمیر پوتین،» رئیسجمهور روســیه، با هــدف تثبیت آتشبس در ســوریه صورت گرفته اســت. پوتین بارها با رهبران ترکیه، آمریکا و کشــورهای دیگر درباره این مســائل و حلوفصل بحران ســوریه گفتوگو کرده اســت. فومیــن ادامــه داد: بــا رهبــران ســوریه و رهبران گروههــای مخالف مســلح برای قانعکــردن اتخاذ اقدامات عملی برای کاهــش تنشها تلاش زیادی کردیم. متن توافق با 2۷ نفر از فرماندهان گروههای مسلح سوریه در مناطق کاهش تنش هماهنگ شده و امضای این ســند با تأیید تمامی بازیگران اصلی از جمله آمریکا، ســازمان ملل، عربستان و کشورهای دیگر صورت گرفته است.

اما «جــف دیویس» دیگــر ســخنگوی پنتاگون ضمن ابراز بیاطلاعی از درخواست روسیه از آمریکا درخصــوص ممنوعیت پــرواز بــرای جنگندههای ائتــلاف بر فراز مناطق کاهش تنــش، گفت: مناطق کاهش تنش در غرب ســوریه واقع هستند جایی که داعش در آن فعالیتــی ندارد و تمرکز ما بر عملیات ضدداعش در شرق سوریه و در وادی الفرات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.