ماکرون 2017 = لوپن 2022

Shargh - - جهان - متیو بونزون . ترجمه: سودابه رخش

مقدمه: ماکــرون چندان فرقی با لوپــن نمیکند . این جمله جــان تحلیلهای اکثــر منتقدان دســتچپی از انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه اســت. بااینهمه، کلمه چندان نتیجه نهایی تحلیلگران را دوشقه میکند. بیشــک نمیتوان در حکمی کلــی از تفاوتهای جزئی ماکرون میانهرو و لوپن راست افراطی غافل ماند اما این تفاوتها تا چه حد تعیینکنندهاند؟ میتوان بهدرســتی ادعا کــرد که با پیــروزی ماکرون و ادامه سیاســتهای نولیبرالی برای پنج ســال دیگر، لوپن و حزب جبهه ملی او به جای از دور خارجشــدن پروبــال میگیرد و تقویت میشــود. در این انتخابات برخلاف روال دهههای اخیر، چرخه قدرت میان دو حزب ســنتی فرانســه متوقف شد و با ناکارآمدی دولت اولاند و افشــای فســاد مالی نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاســتجمهوری اینبار هم حزب سوسیالیست و هم جمهوریخواه از دور رقابت خارج شــدند. هراس پیروزی لوپن راستگرا در دور اول انتخابــات رنگ واقعیت به خود گرفــت و نامزدهای دو حزب سنتی هم که در این سالها خود را در قدرت فرانسه مستحکم کرده بودند بهناگهان زیر پای خود را خالی دیدند. ولی نتیجه انتخابات نه جای شگفتی داشت و نه نگرانی. هر دو حزب جمهوریخواه و سوسیالیســت تنها یک روز پــس از اعلان نتایــج از ماکرون حمایــت کردند و غائله برای طبقه حاکم تا حد زیادی ختم به خیر شــد. امانوئل ماکرون نامزد میانهرویی اســت که هیچگاه نخواســته از نظم مسلط تخطی کند. او که بانکدار بوده و وزیر اقتصاد ســابق دولت بهاصطلاح سوسیالیست اولاند، خود یکی از مجریان سیاســتهای اقتصادی نولیبرال در پنج سال گذشته اســت و حالا شــانس اول پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری فرانســه تا موقتا مرهمی باشد بر زخم سرمایهداری و اتحادیه اروپای تبکرده این روزها. مارین لوپن اما برعکس ماکرون، سوار بر موج نارضایتی عمومی از نظم مســلط و نبود بدیلی واقعی از جناح چپ، ژستی ضدسیســتم گرفته و برخلاف ســلف خود و رویکردهای پیشــین جبهه ملی توانســته با شــعارهایی پوپولیستی طبقات فرودســت را در کنار خردهبورژوازی به ســمت خود بکشاند. موفقیت لوپن نئوفاشیست بیشک هولناک است اما مســبب ظهور و رشد راستهای افراطی چیزی نیســت جز سیاســتهای نولیبرالی چند دهه اخیر که به لطف دو حزب اصلی فرانســه محقق شد و اکنون ماکرون میرود که در این مســیر پاخورده قدم بگذارد. در چنین شرایطی گروهی از تحلیلگران چپگرای فرانسوی بر این باورند که پیروزی احتمالی ماکرون و دموکراســی صوری مبتنی بر پارلمانتاریســم در نهایت به افزایش حمایت از جبهه ملی منجر میشــود. تنها چند هفته بعد از دور دوم انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، انتخابات پارلمانی این کشور برگزار میشود و در صورت شکست لوپن و در سایه سرخوردگی هواداران راســت افراطی از نتایج انتخابات ریاســتجمهوری و کاهش قدرت احزاب اصلی ســنتی جمهوری پنجم، احتمالا پیروزی بزرگی برای جبهه ملی در انتخابات پارلمانی رقم میخورد. به باور این گروه، پیروزی ماکرون در انتخابات ســال 2017 در نهایت پیروزی لوپن در انتخابات ریاستجمهوری پنج ســال بعد را به دنبال دارد و ازهمینرو تنها راهحل کارآمد، ساماندهی جنبشی چپگرا علیه ساختار حاکم فرانسه است؛ جنبشی توأمان علیه ماکرون و نظام نولیبرالیســتی و ســرمایهمحورش و لوپن و دیدگاههای نئوفاشیستیاش. گروهی دیگر از جمله تحلیلگر مطلب پیشرو اگرچه بر لزوم جانگرفتن جنبشی ضدفاشیســتی و پشــتکردن به نمایندگان بیشازپیش بیاعتبارشــده وضع موجود صحه میگذارند اما همزمان معتقدند که بدون تشــخیص خطر فوری سیاستمداران فاشیســت و حامیان گستردهشــان، مخالفت تودهای از جانب چپگرایان دشــوار به نظر میرســد. در نهایت، هستند روشــنفکرانی که معتقدند ســازوکار انتخابات در فرانســه اعتبار خود را از دست داده و یک سیاست چپ میبایســت بیشازپیش نســبت به آن بیاعتنا باشــد. بیاعتنایی به این ســازوکار البته بــه معنای تلاش برای بازتعریف حیطههای کنش سیاسی در ورای انتخاب بین این یا آن نامزد مشخص است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.