از روح جهنمي تا دنکیشوت

Shargh - - هنر -

این روزها شــاهد اجراي نمایشهاي روح جهنمــي، زبــان اصلي، ضیافــت پنالتي و دنکیشــوت در تالارهــاي تهــران خواهیــم بــود. نمایــش «روح جهنمی» به نویســندگی و کارگردانــی بابک محمدی و بازی شــکرخدا گــودرزی از روز دوشــنبه، 11 اردیبهشــت بــا حضور پرتعــدادی از تماشــاگران و هنرمندان پیشکســوت تئاتــر کشــورمان ازجمله نصرت پرتــوی، اصغر همت، مجید جعفری، محســن حسینی، مرجانه گلچین، فیروزه ترجمه، محسن حاجیوسفی، ســیدعلی تدینصدوقی و فاطمه اســعدی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز شد.

شــکرخدا گــودرزی، بازیگــر نمایش «روح جهنمــی»، پــس از پایــان نمایــش در حضور بابــک محمدی، طراح و کارگــردان، با تقدیر از هنرمندانی که در اولین اجرای این اثر نمایشــی در تالار ســایه مجموعه تئاتر شــهر حضور پیدا کرده بودند، ابراز امیدواری کرد این اثر نمایشی در طول اجراهــای خود نیز بتواند با اســتقبال مخاطبان مواجه شود.

نمایش «روح جهنمی» هرروز غیر از شنبهها ســاعت 18 با مدتزمــان 60 دقیقــه و قیمت بلیت 25 هزار تومان در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه میرود.

بابک محمــدی که 13 ســال پیش نمایش «حرفهایها» را در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شــهر به صحنه برده بود، دربــاره این نمایش گفت: «شــخصیتی که ســالها پیــش در روح جهنمــی روی صحنه بــه دنیا آمــد، امروز به حقیقت پیوســته و تبدیل به یک قدرت جهانی خطرناک شده که همه سلاحهای کشتارجمعی را در اختیــار دارد و حاکمیــت جهانی خودش را اعلام کرده اســت. شــما در صورت هر نوع همذاتپنداری با متن نگران نباشــید زیرا کسی جــز شــما متوجــه آن نخواهد شــد». «مادام پــی پــی- 1378»، «حرفهایهــا- 1383»، «نمایشهــای زندگــی- 1385»، «پادشــاه و کنیــزک – 1390» و «پدرخوانده ناپلی- 1391» نمایشهایــی بودنــد کــه بابک محمــدی در سالهای گذشته در ایران به صحنه برده است.

ضیافت پنالتیها و زبان اصلي در پالیز

«ضیافــت پنالتیها» بــه کارگردانــی پوریا کاکاونــد و «زبان اصلی» به کارگردانی رســول کاهانــی دو نمایش تازهای هســتند کــه از 14 اردیبهشت در سالن شــماره 1 تماشاخانه پالیز روی صحنــه خواهند رفت. نــگارش متن این نمایــش برعهــده پوریــا کاکاوند بــوده و امیر جعفری تنها بازیگر این اثر نمایشی است.

طبــق برنامهریزیهای انجامشــده، نمایش «ضیافت پنالتیها» هرروز ســاعت 19:15 اجرا خواهد داشت.

از ســوی دیگر نمایش تحسینشــده «زبان اصلی» به کارگردانی رسول کاهانی از تاریخ 17 اردیبهشت در سالن شــماره 2 تماشاخانه پالیز روی صحنه میرود. این نمایش پیش از این در خردادماه ســال 94 در یکی از تماشاخانههای خصوصی شــهر تهران روی صحنــه رفت و با استقبال ویژه مخاطبان مواجه شد.

آزاده صمدی، بهرنگ علوی و سعید زارعی بازیگرانی هســتند که در ایــن نمایش به ایفای نقش میپردازند.

دو بازیگــر اصلی این نمایــش پیش از این و در سیوچهارمین جشنواره تئاتر فجر لوح تقدیر بهتریــن بازیگر مرد و زن را بهخاطر ایفای نقش در نمایش «زبان اصلی» دریافت کردند.

نمایش «زبان اصلــی» از تاریخ مقرر هرروز ساعت 21:30 در سالن شماره 2 این تماشاخانه روی صحنه خواهد رفت.

همچنیــن نمایشهای «عروســی خون» به کارگردانی محمد ولــیزادگان و «پپرونی برای دیکتاتور» بــه کارگردانی علی احمدی، از دیگر نمایشهــای در حال اجرا در این تماشــاخانه هســتند که نمایش «عروســی خون» تا تاریخ 27 اردیبهشــتماه و نمایــش «پپرونــی برای دیکتاتور» تا اوایل خرداد اجرا خواهند داشت.

دنكیشوت در باران

نمایش دنکیشوت با بازی میلاد کیمرام از 18 اردیبهشت در تئاتر باران روی صحنه میرود.

دنکیشــوت را صحرا رمضانیان با نگاهی به اثر میگل ســروانتس به رشــته تحریر درآورده اســت و خود نیــز آن را کارگردانــی میکند و هــرروز ســاعت 17 اجــرا خواهد شــد. در این نمایش که کاری از گروه هنرى «مرمت» اســت و محمدرضا رسولی تهیهکنندگی آن را برعهده دارد، امیربهادر اورعــی بهعنوان بازیگر و میلاد کیمرام به صورت افتخاری بازی میکنند.

نمایش دنکیشوت، داســتان دنکیشوت در دنیــای امروز اســت که گرفتــار در وهم دنیای مجازی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.