سفر رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک به اصفهان

Shargh - - ورزش -

فيليــپ كريــون، رئيــس كميتــه بينالمللــی پارالمپيک، در ادامه سفر خود به شيراز، با مسئولان ورزش، بهزيستی و بنياد شــهيد استان فارس ديدار كرد. در اين نشست، ابتدا حيدرعلی كامياب، مديركل اداره ورزشوجوانــان فــارس، بــه موفقيتهــای ورزشــکاران پارالمپيکی اســتان فارس اشاره كرد و سپس فيليپ كريون گفت: «باعث افتخار من است كه به شــيراز آمده و با ورزشــکاران شــما ملاقات كردهام. خوشحال هستم در اينجا با دوستان جديدی در ورزش پارالمپيک آشــنا میشوم». رئيس كميته بينالمللی پارالمپيک به ديدار خود با ســلطانیفر، وزير ورزشوجوانان، اشاره كرد و افزود: «در ديدار با وزير ورزش، گفتهام نحوه توجه به ورزش اســتانها در توســعه ورزش پارالمپيک بسيار تأثيرگذار است. من برای قدردانی از ورزشــکاران شــما در اســتان فارس آمدهام؛ اما اتفاق بســيار مهمی كه در استان شــما در حال رخدادن اســت و میتواند مســير را برای شما هموار كند، اين است كه شما افراد بسيار خوبــی را در مجموعه خــود داريد».فيليپ كريون، در ابتدای ســفر خود به شــيراز روز جمعه بالاترين نشان اين نهاد را به خانواده بهمن گلبارنژاد، جانباز ايرانی كه در مســابقات دوچرخهسواری بازیهای ريــو 2016 به علــت حادثه جان خود را از دســت داد، اعطا كرد . «ســر فيليپ كريــون »، رئيس كميته بينالمللی پارالمپيک، چهارشــنبه وارد ايران شــد و در نخســتين روز حضور خود در ايران، با مسعود ســلطانیفر، وزير ورزشوجوانان، ديــدار كرد. پس از اين جلســه، رئيس IPC در نشســت مشتركی كه در محل وزارت ورزشوجوانان برگزار شــد، شركت كرد. مسعود اشرفی، دبيركل كميته ملی پارالمپيک، اعضــای هيئترئيســه كميتــه ملــی پارالمپيک و تعدادی از مدالآوران پارالمپيکی ايران و رؤســای فدراســيونهای ورزشــی نيز در اين جلسه حضور داشــتند. خســرویوفا با مثبت ارزيابیكردن ســفر كريون بــه ايران، خطاب به وی گفت: «شــما برای بار پنجم يا ششــم اســت كه در 24 سال گذشته به مناســبتهای مختلف بــه ايران ســفر میكنيد.» فيليپ كريون در ادامه بازديد و ســفر خود در ايران، شــب گذشــته به اصفهان رفت و ضمــن بازديد از اماكن ورزشــی ويژه معلولان، با مســئولان استانی و ورزشــکاران پارالمپيکی و ورزشــکاران اين استان ديدار خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.