یک مدال برنز سهم بوکس ایران از آسیا

Shargh - - ورزش -

تيــم ملــی بوكــس ايــران در حالــی راهی رقابتهای قهرمانی آســيايی ازبکســتان شد كه انتظار میرفت در اين ميدان هم ناكام باشد؛ تيمی كه چند ماهی بيشتر نيست هدايت آن به «فرناندز خيمنز »، ســرمربی كوبايی، ســپرده شده و مهمتر آنکه نفرات جوان و كمتجربهای را هم در اختيار دارد كه رفتن روی رينگ آسيا، نخستين تجربه آنها بود. اميد احمدیصفا در وزن ٤9 كيلوگرم، سجاد محمدپور در وزن ٥2 كيلوگرم، اســماعيل ارمشی در وزن ٦٤ كيلوگرم، ســجاد كاظمزاده در وزن ٦9 كيلوگرم، شــاهين موســوی در وزن ٧٥ كيلوگرم، امين زيادی در وزن 81 كيلوگرم، ســالار غلامی در وزن 91 كيلوگــرم و ايمان رمضانپور در وزن مثبت 91 كيلوگرم، هشــت بوكســوری بودند كه خيمنز آنهــا را روانه اين ميدان كرد؛ ميدانی بديمن كه با حذف همه نمايندگان كشورمان بهجز كاظمزاده، نمــره منفی ديگــری را بــرای كارنامــه بوكس ايران ثبت كرد. جمعهشــب در ادامه مســابقات ازبکســتان، كاظمزاده در ديدار مرحله نيمهنهايی مقابل شــهرام غياثوف، نايبقهرمان المپيک ريو، شکست خورد و به مدال برنز رسيد.

سجاد در نخســتين روز اين رقابتها، با قرعه استراحت مواجه شــد و در دور دوم از سد جوئل از فيليپين گذشــت و به مرحله يکچهارم نهايی رسيد. او در اين مرحله با پيروزی قاطعانه مقابل قوســون از ســوريه، به مرحله نيمهنهايی رسيد. شش بوكســور برتر هر وزن مســابقات قهرمانی آســيا، جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان آلمان را كسب خواهند كرد كه تنها نماينده ايران در اين مســابقات، ســجاد كاظمزاده خواهد بود. البته بهجز سجاد كاظمزاده، سالار غلامی، كاپيتان تيم ملی كشــورمان، نيز از شانسهای رفتن روی ســکوی اين مســابقات بود كه با شکست مقابل حريــف ســوری، از دور اين پيکارها حذف شــد. درصورتیكه او در اين ديدار پيروز میشــد، علاوه بر كســب مدال برنز، حضور خــود در رقابتهای جهانی را هم قطعی كرده بود.

بوكس ايران به گونهای چند ســالی عقبگرد پيدا كرده كــه ديگر حتی نمیتواند از آبروی خود در ميادين آسيايی دفاع كند. اين تيم در حالی سال گذشته در همين مسابقات سه مدال برنز به دست آورد كه امسال حتی موفق به تکرار آن نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.