زمستان صداقت در «زمستانيورت»

Shargh - - صفحه اول - مرجان لقايي دبیر گروه حوادث

چهــار روز بعد از حادثه تلــخ انفجار در معدن «زمســتان یــورت»، حســن روحانــی در قامــت رئیسجمهــوری ایران، کشــوری کــه مردمش به خاطر ازدســتدادن معدنچیان ناراحت هســتند، به منطقه رفت درحالیکه هم مســئولان اســتان گلســتان و هــم اطرافیــان رئیسجمهــوری، به خوبی میدانستند هنوز تعدادی از زیرآوارماندگان بیرون نیامدهاند و غم و ناراحتی در منطقه بســیار بالاســت و ایــن موضــوع میتواند باعــث غلیان احساســات منفی و رویارویی و برونریزی خشم از ســوی داغدیدگان دو برابر روحانی شود. در چنین شــرایطی روحانی چرا به زمســتان یورت رفت؟ آیا او نمیدانســت مردمی کــه داغدار دوستانشــان هستند نمیتوانند احساســات خود را کنترل کنند؟ آیا او نمیدانســت دیدن چهــره مصیبتزده مردم منطقــه چه تبعاتی بــرای او خواهد داشــت؟ آیا روحانی نمیدانست رســانههای مخالف دولت با تمام قوا از غم )نه خشــم( مردم علیه او استفاده خواهنــد کرد؟ به واقع روحانی چــرا صابون همه اینها را به تن مالید و در زمســتان یورت حاضر شد؟ روانشناسان میگویند مهمترین رفتاری که میتوان در مقابــل یک فرد مصیبتزده از خود بروز داد، این اســت که با او همدلی کنیم، کنار او بمانیم و اجازه دهیــم حرفهایش را بزنــد و گریههایش را بکند تا بتواند آرامش قبلی را کمکم به دست آورد. درست کاری که حسن روحانی کرد. او روز گذشته به دیدار مردمی رفــت که فرزندان خود را از دســت داده و هنوز بحران را پشــت سر نگذاشــتهاند. آنطور که ابوطالبی )معاون سیاســی دفتر رئیسجمهور( در توییتر خود نوشته اســت، به رئیسجمهوری گفته شــده بود ممکن اســت مردم منطقه خشــمگین شوند و روحانی در پاسخ به این حرف گفته بود اگر با دیدن من از غم آنها کاســته میشــود، به منطقه خواهــم رفت. در این روزها بســیار به روحانی نقد شــده اســت که صدای مخالف را نمیشــنود، این انتقــاد را در حالی علیه روحانی مطرح میکنند که فیلم انتخاباتی روحانی که شنبه پخش شد، تحمل او را در مقابل صدای منتقد نشان میدهد، آنجا که دانشــجویان او را مورد تندترین نقدها قرار میدهند و روحانی با سعهصدر به آن گفتهها گوش میکند. نقدهایی که روحانی شــنید، حتی صداوســیما تاب آن را نداشــت و دقایقی از فیلم انتخاباتی روحانی را سانســور کرد. همانهایی که نقدِ نشنیدن صدای مخالــف را علیه روحانی مطــرح میکنند، فیلمی را در ســایتها منتشــر کردهاند که نشــان میدهد روحانی با آرامش و صبوری ایستاده است و صدای اعتــراض یک معدنچــی را در برابر دیــدگان همه گــوش میکند، بــدون اینکه تندی کنــد یا بخواهد میکروفون از دست او گرفته شود. آیا واقعا روحانی نمیتوانســت مانند خیلــی از همرتبههای خودش بدون اینکه کسی متوجه شود، بخواهد به گفتههای این معدنچی پایان داده شود؟ چه کسی میکروفون را به دست این معدنچی داغدار داده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.