نقش سیاست خارجی در انتخابات

Shargh - - صفحه اول - بهرام قاسمی . سخنگوی وزارت امور خارجه

جهان امــروز با اصطاحی که از آن بهعنــوان «جهانیشــدن» یــاد میشــود، در نقطــه اوج بههمپیوســتگی و ارتباطات قرار دارد. در چنین وضعیت روبهجلو و گریزناپذیری، اگر سیاســت خارجی کشــورها را ابزار تعامل رسمی و محور این بههمپیوستگی و ارتباطات -دســتکم در ســطح روابــط بیندولتــی- بدانیم، هرچه میزان این بههمپیوســتگی و ارتباطات افزایش مییابد، متقابا بر اهمیت سیاست خارجی کشورها و نوع کنشــی که آنها در قبال این جهان بههمپیوسته برمیگزینند، افزوده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.