عقل تحلیلگر داریم متوهم نیستیم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سیاســت: جنبش مقاومت اســامی فلســطین )حماس( سهشــنبه گذشته منشــور تازهای را منتشر کــرد کــه براســاس آن شــکلگیری فلســطین را در مرزهای 1967 به رسمیت شناخت. همچنین برخاف اساسنامه پیشین اشارهای به اخوانالمسلمین نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.