انتقاد شدید مقام معظم رهبری از اجراي سند یونسكو

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه اطلاعرســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت آیتالله خامنهای صبح دیــروز در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشــور، آموزشوپرورش را زیرساخت اصلی علم و تحقیق در کشــور دانســتند و با تأکید بر لزوم اهتمام جدی مسئولان برای اجرائیکردن...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.